Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 36, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 „Ustroń Jaszowiec”, które zlokalizowane będzie na istniejącym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Ustroń na pgr nr 2644/51 obręb Ustroń o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. Jednocześnie zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Ustroń po otrzymaniu opinii w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie. Informuję, iż istnieje możliwość zaznajomienia się z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji w dniu 11.05.2012 r. w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Ustroń pok. 25, w godzinach pracy tj. 7.30 - 15.30. 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy, które dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 8312 "Ustroń Jaszowiec"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Natalia Kowalik
Data publikacji:27.04.2012 14:45
Informację aktualizował:Natalia Kowalik
Data aktualizacji:27.04.2012 14:50