Regulamin organizacyjny

Muzeum Ustrońskiego im. Jana Jarockiego

 

I. Postanowienia ogólne.

 

1. Muzeum Ustrońskie, zwane dalej Muzeum realizuje zadania zgodnie ze statutem.

 2. Muzeum działa na podstawie

 a. Ustawy z dn. 25 X 1991 r. o prowadzeniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i  ustawy z dn. 21 XI 1996 r. o muzeach,

  b. Statutu Muzeum,

  c. Kodeksu pracy,

  d. Niniejszego regulaminu, który określa strukturę organizacyjną Muzeum, zakres działania, kompetencji oraz odpowiedzialności  dyrektora, ogólny zakres obowiązków służbowych i odpowiedzialności pracowników.

 

II.                Struktura organizacyjna Muzeum

 

1. Siedzibą Muzeum jest obiekt przy ul. Hutniczej 3, a terenem działania obszar Ustronia.

2. Muzeum posiada Oddział – Zbiory Marii Skalickiej, znajdujący się na piętrze budynku przy ul. 3 Maja 68 w Ustroniu, który gromadzi zbiory z zakresu sztuki, powiększając kolekcję przekazaną w darze Muzeum przez Marię Skalicką.

3. Na czele Muzeum stoi dyrektor, który zarządza i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.

 

III. Zakres działania i odpowiedzialności dyrektora Muzeum:

 

1.               Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Ustroń.

2.               Dyrektor podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Ustroń.

3.       Dyrektor zarządza Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i reprezentuje Muzeum na zewnątrz.

4.       Dyrektor Muzeum ponosi odpowiedzialność za działalność placówki, zaś w szczególności odpowiada za:

a. prawidłową i sprawną organizację pracy w Muzeum,

b. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i majątkowymi,

c. planowanie i sprawozdawczość Muzeum,

d.  podejmowane decyzje w sprawach kadrowych zwłaszcza dotyczących przyjmowania, zwalniania, awansowania i opiniowania pracowników Muzeum,

e.   przydzielanie zakresów czynności podległym pracownikom oraz przekazywanie im do wiadomości i stosowania przepisów prawa dotyczących zakresu ich działalności,

f.   inicjowanie i nadzorowanie działalności merytorycznej pracowników,

g.  zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie prawa pracy i przepisów BHP i p. poż, zabezpieczenie należytego ładu i porządku w obiektach,

h.    zapewnienie pracownikom odpowiednich środków do pracy i higieny zgodnie z obowiązującymi normami,

 i.  utrzymywanie kontaktu z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi jak muzea, domy kultury, szkoły, domy wczasowe itp.

5.    Do kompetencji dyrektora Muzeum należą w szczególności:

a.    decyzje w sprawach kadrowych - w ramach posiadanych środków,

b.    decyzje w sprawach majątkowych - zgodnie z rocznym planem finansowym,

c.    decyzje co do kierunków rozwoju i działalności Muzeum - programów i planów pracy, sprawozdawczości, statystyki oraz planowania i realizacji budżetu,

        d.   podpisywanie korespondencji i dokumentów,

e.    wydawanie poleceń i przydzielanie w uzasadnionych przypadkach zadań pracownikom Muzeum, niezależnie od indywidualnego zakresu czynności,

f.    nadzorowanie i kontrola dyscypliny pracy pracowników oraz stosowanie przepisów porządkowych z Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników dopuszczających się naruszeń porządku i dyscypliny pracy.

6.      Dyrektor Muzeum odpowiada za majątek placówki, za organizację środków zabezpieczających mienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

7.      Każdorazowo na czas swojej nieobecności dyrektor Muzeum wyznacza swojego zastępcę, który podpisuje się wg wzoru:

Dyrektor Muzeum w Ustroniu (imię i nazwisko) w/z - imię i nazwisko, stanowisko służbowe, podpis.

 

IV. Podstawowe obowiązki służbowe pracowników

 

1.              Wykaz stanowisk pracy pracowników Muzeum zawiera zaktualizowany załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Obejmuje on zadania administracji, obsługi i działalności podstawowej.

2.      Zadania administracji pełni główny księgowy i kasjer.

Do zadań głównego księgowego należy:

a.    sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentacji księgowej,

b.   prowadzenie całości spraw związanych z księgowością Muzeum,

c.    prowadzenie spraw pracowniczych związanych z wynagrodzeniami pracowników,

       d.   prowadzenie dokumentacji kadrowej,

       e.    załatwianie spraw z Urzędem Skarbowym i ZUS oraz bankiem,

       f.   sporządzanie okresowych, rocznych sprawozdań,

Do zadań kasjera należy:

         a.  Prowadzenie całości spraw związanych z obsługą kasową Muzeum:

 1. Przyjmowanie wpłat gotówkowych stanowiących dochód Muzeum

 2. Dokonywanie wypłat z tytułu bieżących wydatków Muzeum

 3. Sporządzanie:  dziennych dowodów wpłaty KP, raportów kasowych i uzgadnianie sald, asygnat wpłat bankowych i odprowadzanie gotówki do banku

 4. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (czeki, kwitariusze).

 5. Współpraca z organami kontroli i rewizji.

Zadania obsługi pełnią: konserwator i sprzątaczka.

Do zadań konserwatora należy:

a.    drobne remonty, bieżące naprawy i konserwacje w budynkach Muzeum Ustrońskiego

        b.    dbanie o obejście wokół budynku i jego wygląd.

Do zadań sprzątaczki należy:

a.   utrzymanie czystości w pomieszczeniach Muzeum oraz na przyległym terenie

Zadania działalności podstawowej wypełniają kustosz i starszy asystent muzealny oraz opiekun Oddziału Muzeum. 

Do zadań kustosza należy:

a.   przejmowanie akt i materiałów archiwalnych związanych z historią Ustronia – od instytucji i mieszkańców oraz ich inwentaryzacja, zabezpieczenie i konserwacja,

b.     organizacja wystaw czasowych na bazie planu pracy,

c.     organizacja imprez własnych i dbałość o ich dobry poziom,

d.    oprowadzanie zainteresowanych po wystawach muzealnych i udzielanie informacji na ich temat,

e.         współpraca z instytucjami społeczno – kulturalnymi

f.       pisanie opracowań do wydawnictw regionalnych,

Do obowiązków starszego asystenta muzealnego należy:

a.       przejmowanie muzealiów, ich inwentaryzacja i konserwacja,

b.      urządzanie wystaw etnograficznych,

c.       popularyzacja zbiorów i urządzanych na ich bazie wystaw czasowych

d.      kontakt z mediami w zakresie popularyzacji działalności muzeum

e.       pisanie opracowań do wydawnictw regionalnych,

Do obowiązków opiekuna Oddziału Muzeum należy:

 1. opieka nad majątkiem Oddziału Muzeum i pełnienie dyżurów w tej placówce,

 2. udzielanie informacji zainteresowanym na temat wystaw i posiadanych zbiorów,

 3. organizacja wystaw i imprez zgodnie z przygotowanym planem pracy,

 4. prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informowanie mediów o działalności, opracowywanie artykułów na ten temat do prasy.

 5.  

V.        Czas pracy Muzeum Ustrońskiego

 

 1. W Muzeum obowiązują następujące godziny pracy: poniedziałek 8.30 - 15.00, wtorek 8.30  – 17, od środy do piątku 8.30 – 15.00, sobota 9 – 13,  niedziela 9.30 – 13.

 2. W Oddziale Muzeum obowiązują następujące godziny pracy: od wtorku do niedzieli w godz. 11-16.

 3. W razie szczególnych i uzasadnionych potrzeb instytucji dyrektor może podjąć decyzję o przedłużeniu godzin otwarcia placówki.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Regulamin Organizacyjny Muzeum Ustrońskiego im. Jana Jarockiego
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.08.2003 14:35
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.11.2017 14:26