ZARZĄDZENIE

Burmistrza Miasta Ustroń

Nr 235/ 2004

z dnia 24.11.2004r.

w sprawie : wykupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 pozycja 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Miasta Ustroń zarządza

§1

Skierować pod obrady sesji projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wykupu pgr nr508/33 o pow. 0.0464 ha stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Uroczą a ul. Skoczowską parcel gruntowych numer 508/50 o pow. 0.0075 ha i 508/51 o pow.0.0308 ha stanowiących pas drogowy ul. Uroczej w Ustroniu Hermanicach, będących własnością „inwestbud" Sp. z o.o. Ustroń, ul. Grażyńskiego 1,

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                            BURMISTRZ MIASTA

mgr Helena Sikora                                                                               Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykupu nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:02.12.2004 14:52
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:02.12.2004 14:52