Uchwała Nr XXVI/218/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004

w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.19 pkt 1 lit.c i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002r. Dz.U. nr 9 poz. 84  z późn.zm.), rozporządzenia nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Województwa Bielskiego nr 15/91 poz.137), art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.Nr 62 poz.718) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych.

Rada Miasta Ustroń

uchwala

§ 1

Wysokość dziennej stawki opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu w Ustroniu:

1)       1,60 zł – od osób dorosłych

2)       0,70 zł – od dzieci i uczącej się młodzieży (w tym studentów)

§ 2

Opłatę miejscową za cały okres pobytu należy uiścić w terminie 2-ch dni od daty przyjazdu.

§ 3

1.       Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. Inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określi odrębna uchwała.

2.       Opłata miejscowa płatna jest również w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 5

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

RADCA PRAWNY                                                                        PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                                 Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawki opłaty miejscowej na rok 2005.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 12:07
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:03.12.2004 12:07