UCHWAŁA Nr XXVI /223 / 2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Na podstawie art.24 ust.1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr.72 poz.747z późn.zm),

RADA MIASTA USTROŃ

uchwala:

§1.

Zatwierdzić taryfę wieloczłonową za dostarczoną wodę dla odbiorców ,składającą się

- z ceny wyrażonej w złotych za 1 m3 dostarczonej wody, w wysokości -3,25 zł

netto

-stawki opłaty stałej w zł/wodomierz za 1 miesiąc.

Stawka opłaty stałej zróżnicowana jest średnicą wodomierza i naliczana jako opłata

abonamentowa odpowiednio :

Wodomierz o średnicy :                15- 20mm -            8,10 zł netto

                                                  25- 32 mm -            17,70 zł netto

                                                  40- 50 mm-             48,20 zł netto

                                                   80- 200 mm-           200,70 zł netto

§2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie

miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r.

RADCA PRAWNY                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                                     Emilia Czembor

 

 

Dotyczy :     Uchwały Nr XXVI/223/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku

            Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego o numerze
PN-BB/0911/695/R/04 z dnia 03 stycznia 2005 roku stwierdzona została nieważność powyższej uchwały  z uwagi na nieokreślenie  warunków stosowania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzonych tą uchwałą.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 12:30
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:09.03.2005 09:00