UCHWAŁA Nr XXV/224/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1 m3 ścieków.

Na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr.72 póz.747 z późn.zm)

RADA MIASTA USTROŃ

uchwala:

§1.

Zatwierdzić taryfę za odprowadzanie 1 m3 ścieków w wysokości 3,45 zł netto

§2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie

miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

RADCA PRAWNY                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                                 Emilia Czembor

 

 

 

Dotyczy :         Uchwały Nr XXVI/224/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku

            Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego o numerze
PN-BB/0911/694/R/04 
z dnia 03 stycznia 2005 roku stwierdzona została nieważność powyższej uchwały z uwagi na nieokreślenie warunków stosowania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych tą uchwałą.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za odprowadzanie 1m3 ścieków
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 12:32
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:09.03.2005 09:01