UCHWAŁA Nr XXVI/225/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142 póz. 1591 z póżn. zm.) i art. 6 ust.2-4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 (Dz. U. Nr 132 póz. 622 z póżn. zm).

Rada Miasta Ustroń

uchwala:

§1

Wysokość górnych stawek opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu miasta

Ustronia dla:

1. właścicieli nieruchomości                                                 4,90 od osoby zamieszkałej
                                                                                          na nieruchomości/miesiąc
                                                                                         + podatek VAT 


 

2.właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu, na których

posadowione są obiekty na stałe niezamieszkałe w

szczególności   domki   letniskowe,   campingi,   obiekty

mieszkalne, których właściciele nie muszą być stałymi

mieszkańcami Ustronia w wysokości                                             130 zł rocznie od jednego

                                                                                                   obiektu + podatek VAT

§2

Wysokość górnych stawek opłat za zbieranie i transport stałych odpadów komunalnych w sposób

selektywny dla:

1. właścicieli nieruchomości                                                  3,85 zł od osoby zamieszkałej

                                                                                          na nieruchomości / miesiąc

                                                                                          +podatek VAT


2. właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu, na

których   posadowione      obiekty   na   stałe

niezamieszkałe w szczególności domki letniskowe,

campingi, obiekty mieszkalne, których właściciele nie

muszą być stałymi mieszkańcami Ustronia w

wysokości                                                                               110 zł rocznie od jednego

                                                                                               obiektu + podatek VAT

§3

Wysokość stawek opłat za wykonanie zastępcze odbierania odpadów

komunalnych w wysokości                                                       220 zł za 1 m3 odpadów

                                                                                              komunalnych + podatek VAT

§4

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta

§5

Traci moc uchwała Nr XIV/136/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r.

§6

1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

     Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta

    publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta

RADCA PRAWNY                                                                        PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                                                         Emilia Czembor

 

 

 

Dotyczy  :  Uchwała Nr XXVI/225/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku

            Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego o numerze
PN-BB/0911/665/R/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku stwierdzona została nieważność powyższej uchwały , jako niezgodnej z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn.zm./ 
w zw. z art. 7 oraz 32 ust. 1 Konstytucji RP / Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz.483/.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 12:34
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:09.03.2005 09:02