Uchwała Nr XXVI/226/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów  i  wysokości   wynagrodzenia   za   inkaso  w  podatku  od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                o samorządzie gminnym (tj z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) w związku z art.19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz.84      z późn.zm.)


Rada Miasta Ustroń

uchwala

§ 1

W uchwale nr XIV/131/2003  Rady Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym , podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.

1.       W § 3 ust.1 niżej wymieniony punkt otrzymuje nowe brzmienie :

„ 25 )  Import Export Hurt Spedycja

          J.J. Spółka z o.o.

          43-450 Ustroń ul. Akacjowa 20

          Motel Polana

          43-450 Ustroń ul. Baranowa 1”

2.    W § 3 ust.1 skreśla się punkt 37.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta .

RADCA PRAWNY                                                                      PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                             Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od posiadania psów i opłacie miejscowej na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 12:37
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:06.12.2004 12:46