UCHWAŁA Nr XXVI/227/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. Nr 142 poz. 1591  z 2001r. z późn.zm../ oraz art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  / .Dz.U.Nr 46  poz. 543 z 2000r. z późn.zm./

Rada Miasta Ustroń

u c h w a l a

§ 1

Wyraża zgodę na przeznaczenie  do zbycia  nieruchomości ozn. nr 393/15 o pow. 2482 m2  niezabudowanej położonej w Ustroniu  przy ul.Konopnickiej zapisanej

w KW 47861 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

               

RADCA PRAWNY                                                                PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Helena Sikora                                                                    Emilia Czembor                                                                                                                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 12:48
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:03.12.2004 12:48