U C H W A Ł A  nr XXVI/229/2004
Rady Miasta Ustroń


z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie:  regulaminu wynagradzania  nauczycieli

 

        Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8 i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karty Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. nr 56 poz. 357 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń

u c h w a l a

§ 1.

 Przyjąć  regulamin określający  wysokość  oraz  szczegółowe  warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za  wysługę  lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy oraz  niektóre  inne składniki  wynagrodzenia stanowiący  załącznik  do niniejszej  uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi  Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2005r..

RADCA PRAWNY                                                               PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Teresa Banszel                                                                                        
Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 13:04
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:03.12.2004 12:56