UCHWAŁA Nr XXVI/230/2004

RADY MIASTA USTROŃ

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie   gminnym /j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142. póz.1591 z późn.zm./ oraz § 4 ust. 4 Statutu Miasta uchwalonego uchwałą Nr V/40/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 stycznia 2003 r.

RADA MIASTA USTROŃ

postanawia

§   1

Uchwalić Statuty dla Osiedli -jednostek pomocniczych Miasta Ustroń :

1.Osiedle Polana      -            stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. Osiedle Poniwiec    -          stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

3. Osiedle Ustroń Górny -      stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4. Osiedle Ustroń Dolny -      stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

5 Osiedle Zawodzie   -           stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

6 Osiedle Hermanice -          stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały

7 Osiedle Lipowiec    -          stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

8. Osiedle Nierodzim   -        stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miasta i Burmistrzowi Miasta

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/252/00 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 października 2000 r. w sprawie

uchwalenia Statutu dla Osiedli w Ustroniu.

§ 4

1  Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

     Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Gazecie Ustrońskiej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta Ustroń

RADCA PRAWNY                                                                         PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                                  Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie uchwalenia statutu dla osiedli w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 13:13
Informację aktualizował:Maria Sikora
Data aktualizacji:19.04.2009 17:56