UCHWAŁA Nr XXVI/231/2004

Rady Miasta Ustroń

z dnia 25 listopada 2004 r.

w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990. r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142, póz.1592 z późn.zm./ oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. z 1980 z Dz.U.Nr 9 póz.26 z późn.zm./

RADA MIASTA USTROŃ

uchwala

§ 1

Uznać skargę na Burmistrza Miasta Ustroń złożoną przez Pana Adama SĘKA za bezzasadną, jak w odpowiedzi na skargę stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                    PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Helena Sikora                                                                         Emilia Czembor

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Rady Miasta Ustroń z dnia 25 listopada 2004 r.w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Ustroń.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:03.12.2004 13:15
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:03.12.2004 14:36