ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071, z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 22 sierpnia 2012 r. Pana Klemensa Janiak reprezentującego Pracownię Projektowania Inżynierii Środowiska i Planowania Przestrzennego „KOLEKTOR SERWIS” Sp. J. z siedzibą w Lesznie, ul. Kmicica 69, będącego pełnomocnikiem Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu. Przedsięwzięcie realizowane będzie na pgr nr: 159/1, 165/4, 555, 165/10, 539, 227/14, 227/26, 227/97, 227/23, 227/77, 227/67, 227/72, 556/1, 232/9, 227/119, 227/120, 227/99, 227/107, 227/115, 227/108, 538/1, 586/4, 211/3, 227/81, 227/86, 222/2, 196/9, 562, 227/30 obręb Hermanice, oraz 17/12, 10/2, 10/8, 10/9, 693/6, 693/8, 52/1, 49/3, 685/6, 48/5, 47/3, 47/4, 685/3, 48/3, 62/6, 62/7, 62/9, 62/11, 125/2, 711/3, 711/4, 648, 136, 652/1, 215/13, 215/9, 231/5, 655/7, 229/9, 215/6, 227/6, 229/10, 229/8, 232/2, 232/3, 226/4, 226/5, 226/3, 206/8, 144/6, 653/3, 116/39, 115/19, 647, 640/6, 75, 640/7, 640/8, 640/9, 711/14, 73/4, 638, 733/2, 733/1, 693/9, 711/13, 641, 640/3, 640/4, 44/9, 65/9, 65/14, 64/2, 64/3, 711/23, 721 obręb Nierodzim.

Jednocześnie zawiadamiam, że Burmistrz Miasta Ustroń wystąpi o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia i określenie jego zakresu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie.

Informuję, że strony przedmiotowego postępowania mają możliwość zapoznania się z wnioskiem, załączonymi materiałami oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń, pok. 25, w godzinach pracy, tj. 7:30 – 15:30 w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia na stornie BIP oraz tablicach ogłoszeń.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanie wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Natalia Kowalik
Data publikacji:19.09.2012 14:21
Informację aktualizował:Szymon Kaleta
Data aktualizacji:09.10.2012 12:20