Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie dotyczącym ponownego wykorzystania informacji publicznej nie stosuje się do:

1)    Samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Ustroń, tj.: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Wantuły w Ustroniu, Muzeum Ustrońskiego im. Jana Jarockiego w Ustroniu, Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu - w zakresie informacji publicznych stanowiących przedmiot ich działalności,

2)    Jednostek organizacyjnych systemu oświaty, tj. przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Ustroń jest organem prowadzącym – w zakresie informacji publicznych służących ich działalności oświatowej.

Warunki udostępniania informacji publicznych  w celu ich ponownego wykorzystywania:

1) Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej udostępnionej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ustroń ( www.ustron.bip.info.pl ), a także udostępnionej w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej ( w tym w szczególności na stronie internetowej Miasta Ustroń ( www.ustron.pl ) :

a) osoby wykorzystujące ponownie informację są zobowiązane podać źródło pochodzenia informacji -
tj. wskazać, iż pochodzą one ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ustroń -
www.ustron.bip.pl lub ze strony internetowej Miasta Ustroń - www.ustron.pl.
W przypadku wykorzystywania elementów graficznych ( w szczególności fotografii, grafik, ilustracji, materiałów wektorowych, map ) oznaczenie źródła pochodzenia informacji
w sposób wskazany w zdaniu poprzednim winno być podane na każdym elemencie graficznym,

b) osoby wykorzystujące ponownie informację są zobowiązane podać czas wytworzenia
i pozyskania informacji od Miasta Ustroń,

c)  w przypadku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji osoba ponownie wykorzystująca informację publiczną jest zobowiązana do zachowania pierwotnie pozyskanej formy informacji,

d) w przypadku przetworzenia informacji, osoba ponownie wykorzystująca informację, jest zobowiązana do  poinformowania o przetworzeniu informacji poprzez zamieszczenie komunikatu, iż stanowi ona informację  przetworzoną w stosunku do informacji źródłowej uzyskanej z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ustroń lub strony internetowej Miasta Ustroń,

e) Miasto Ustroń nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,

f) Miasto Ustroń nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu Ustroń.

2) Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej udostępnianej na wniosek 
w przypadku gdy:

a) informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

b) wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

- dla każdego wniosku ustala się odrębnie ewentualne warunki udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania, z tym że określenie warunków może nastąpić poprzez wskazanie, iz podmiot ponownie wykorzystujący informację jest zobowiązany do stosowania warunków określonych dla przypadków wskazanych
w pkt 1.

( na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń Nr 278/2012 z dnia 14 listopada 2012r. sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej )

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej :

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji Rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 roku.

WZÓR wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wniosek może mieć postać:

1) dokumentu papierowego złożonego:
- bezpośrednio do Kancelarii  Ogólnej Urzędu Miasta Ustroń, parter, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu
- za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Miasta Ustroń Rynek 1 43-450 Ustroń

2) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przesłanego na adres elektronicznej skrzynki podawczej.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zakres odpowiedzialności Miasta Ustroń za przekazywane informacje:

Miasto Ustroń nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Miasto Ustroń nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu Ustroń.

( na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń Nr 278/2012 z dnia 14 listopada 2012r. sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej )

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych:

Miasto Ustroń zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

( na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń Nr 278/2012 z dnia 14 listopada 2012r. sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej )


Informacja o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji publicznej:

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Miasto Ustroń nakłada opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania. Przy nakładaniu opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób
i w określonej formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy nietypowych wnioskach
o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio na przygotowanie i przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób
i w określonej formie.

Do kosztów przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony sposób
i w określonej formie zalicza się w szczególności :

1)  koszty poniesione za sporządzenie kserokopii dokumentu lub wydruku dokumentu - 0,10 zł za stronę,

2) koszty elektronicznych nośników danych z  zapisem informacji - w wysokości kosztów zakupu nośnika przez Miasto Ustroń,

3) koszt przekazania informacji w celu ponownego wykorzystania ( np. koszt przesyłki pocztowej ).

 

( na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Ustroń Nr 278/2012 z dnia 14 listopada 2012r. sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej )

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Miasto Ustroń, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 
Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, a także od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia – Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, a następnie skarga do sądu administracyjnego według pouczenia zawartego w treści decyzji.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), z tym że:

- odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
- uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Miasto Ustroń uzyskało dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
- skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:05.12.2012 15:58
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:07.01.2013 16:05