Zarządzenie Nr 254/2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 grudnia 2004 r.

w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142 póz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 128 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 póz. 148 z późn.zm.)

Burmistrz Miasta Ustroń

zarządza

§1.

Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę :                                                      5.286

Dział  852   Pomoc społeczna                                                                                     5.286

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na

                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                       z ubezpieczenia społecznego                                      5.286

§      2010  Dotacje celowe otrzymane z budżetu

                  państwa na realizację zadań bieżących

                  z zakresu administracji rządowej oraz

                  innych zadań zleconych gminom                                     5.286

§2.

Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę :                                                     5.286

Dział 852   Pomoc społeczna                                                                                     5.286

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na

                       ubezpieczenia emerytalne i rentowe

                       z ubezpieczenia społecznego                                  5.286

§      3110  Świadczenia społeczne                                                 5.286

§3.

Wykonanie zarządzenie powierza Skarbnikowi Miasta.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                     BURMISTRZ MIASTA

mgr Helena Sikora                                                                        Ireneusz Szarzec               

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.12.2004 13:25
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 13:30