Zarządzenie nr  256 /2004

Burmistrza Miasta Ustroń

z dnia 15 grudnia  2004 r.


w sprawie : zmian w budżecie miasta na rok 2004.

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (tekst jednolity  z 2001 r. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz § 7   ust. 3 uchwały budżetowej na rok 2004 Nr XV/143/2003 Rady Miasta Ustroń  z dnia 16 grudnia 2003 r.

Burmistrz Miasta Ustroń

z a r z ą d z a

§ 1.

Przenieść plan po stronie wydatków :

Dział       600          Transport i łączność

Rozdz.  60014    Drogi publiczne powiatowe

zmniejszyć

§             4300     Zakup usług pozostałych                                           15.284

zwiększyć

§             4270     Zakup usług remontowych                                         15.284

Rozdz.  60016    Drogi publiczne gminne

zmniejszyć

§             3030      Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   37.175

zwiększyć

§             4270      Zakup usług remontowych                                        37.175

Dział       700          Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.  70004    Różne jednostki obsługi gospodarki

                              komunalnej i mieszkaniowej

zmniejszyć

§            4260       Zakup energii                                                          12.000

zwiększyć

§             4210       Zakup materiałów i wyposażenia                              12.000

Dział        750           Administracja publiczna

Rozdz.   75023     Urzędy gmin

zmniejszyć

§              3020       Nagrody i wydatki nie zaliczane do

                              wynagrodzeń                                                          5.000

§              4140       Wpłata na PFRON                                                 5.000

§              4260       Zakup energii                                                         2.000   

§              4270       Zakup usług remontowych                                      33.000                                                                          

zwiększyć

§             4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                    25.000

§             4300  Zakup usług pozostałych                                              20.000

Dział       754               Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

                                   przeciwpożarowa

Rozdz.   75412  Ochotnicze Straże Pożarne

zmniejszyć

§             3030  Różne wydatki na rzecz osób

                                   fizycznych                                                        700

§             4270  Zakup usług remontowych                                             3.134

§             4430  Różne opłaty i składki                                                   303

zwiększyć

§             4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                   3.437

§             4260  Zakup energii                                                                700

Dział       801               Oświata i wychowanie

Rozdz.  80101   Szkoły podstawowe

zmniejszyć

§             4260  Zakup energii                                                              3.500

zwiększyć

§             4270  Zakup usług remontowych                                            3.500

Rozdz.  80104   Przedszkola

zmniejszyć

§             4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                               100

§             4300  Zakup usług pozostałych                                               2.500

zwiększyć

§             4120  Składki na fundusz pracy                                              100

§             4260  Zakup energii                                                               2.500

Rozdz.   80195  Pozostała działalność


zmniejszyć
§             4300  Zakup usług pozostałych                                    
2.870


zwiększyć

§             4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                       2.870

Dział       852               Pomoc społeczna
Rozdz.  85202   Domy pomocy społecznej

zmniejszyć

§             4110  Składki na ubezpieczenia społeczne                               6.000

§             4260  Zakup energii                                                               2.000

§             4430  Różne opłaty i składki                                                     600

zwiększyć

§             4010  Wynagrodzenia osobowe pracowników                           6.000   

§             4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                    2.600

Rozdz.   85219  Ośrodki pomocy społecznej

zmniejszyć

§             4270  Zakup usług remontowych                                             140

§             4300  Zakup usług pozostałych                                                290

§             4410  Podróże służbowe krajowe                                             200

zwiększyć

§             4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                     540

§             4430  Różne opłaty i składki                                                     90

Dział       900               Gospodarka komunalna i ochrona

                                   środowiska                 

Rozdz.   90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszyć

§             4300  Zakup usług pozostałych                                                 1.000

zwiększyć

§             4210  Zakup materiałów i wyposażenia                                       1.000

Dział       921               Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury

zmniejszyć

§             4410  Podróże służbowe krajowe                                                500 

§             4420  Podróże służbowe zagraniczne                                          650

§             4430  Różne opłaty i składki                                                       260


zwiększyć

§             4300  Zakup usług pozostałych                                                 1.410

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Miasta.

                                                                 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY                                                                                            BURMISTRZ MIASTA
mgr Helena Sikora                                                                                               
Ireneusz Szarzec

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:21.12.2004 13:57
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 13:57