Informacja o stanie przyjmowanych spraw

W Urzędzie Miasta Ustroń sprawy rozpatrywane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego ( w przypadku spraw z zakresu administracji publicznej ), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.), a także w oparciu o przepisy szczególne obowiązujące dla poszczególnych rodzajów spraw.

W przypadku złożenia wniosku o załatwienie sprawy w drodze elektronicznej.,
tj. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ( umieszczonej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej e-PUAP (
www.epuap.gov.pl ) można zapoznać się bezpośrednio w systemie ze stanem realizowanej sprawy. Dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej następuje ze strony BIP Urzędu Miasta Ustroń lub z platformy e-PUAP.

W przypadku złożenia wniosku w formie tradycyjnej ( papierowej ) informacji o stanie załatwianej sprawy udzielają pracownicy wydziałów merytorycznych załatwiających sprawę. Informacje udzielane są z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności przepisów Kodeksu postępowania  administracyjnego ( ustawa z dnia
14 czerwca 1960r., tj. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)  lub ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926
z późn.zm.)..

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o stanie przyjmowanych spraw
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.01.2013 09:25
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.01.2013 09:32

Rejestr zmian dokumentu