OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA USTROŃ

 

 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 13 lutego 2013 r. Burmistrz Miasta Ustroń wydał, po złożeniu przez Inwestora wniosku o rozszerzenie zakresu postępowania, drugie postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu”.

Informuję, że z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, w tym z postanowieniem o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w terminie 21 dni od wydania niniejszego obwieszczenia w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Ustroń, pok. nr 25 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7:30 – 15:30. Strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Powyższe uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rozdzielczą i przyłączami do budynków mieszkalnych, obejmującego tereny mieszkaniowe w rejonie ulic Skoczowskiej, Sztwiertni, Laskowej i Granicznej w Ustroniu” oraz o możliwości zapoznania się z materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Szymon Kaleta
Data publikacji:14.02.2013 09:42
Informację aktualizował:Szymon Kaleta
Data aktualizacji:14.02.2013 09:42