Statut Miejskiego Domu Spokojnej Starości

­

STATUT

MIEJSKIEGO DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1.

1. Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu zwany dalej „Domem” został utworzony na podstawie uchwały nr XXX/243/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 29 listopada 1996 r. w sprawie powołania zakładu budżetowego pn. Miejski Dom Spokojnej Starości, a następnie uchwała nr XIV/155/99 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 16.12.1999 r. przekształcony w jednostkę budżetową.

2. Dom działa na podstawie:

   - uchwał wymienionych w ust.1,
   - ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr.55 poz.1014 z późn.zm.)
   - oraz niniejszego statutu.

3. Dom działa również na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 1998 r.Nr 64 poz.414 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy  w zakresie obsługi osób kierowanych do Domu przez Powiat Cieszyński.

§ 2.

Siedzibą Domu jest miasto Ustroń, ul. Słoneczna 10.

Rozdział II.

Cele i zakres działalności.

§ 3.

Celem Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspakajanie niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych ( zgodnie z wyznaniem) na odpowiednim poziomie.

§ 4.

1. Dom ze względu na czas pobytu mieszkańców jest domem pobytu stałego lub czasowego.

2. Dom posiada 38 miejsc, z których 16 miejsc pozostaje w dyspozycji powiatu.

3. Dom przeznaczony jest dla ludzi starszych lub samotnych i bezradnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Do Domu mogą być przyjmowane osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a)       nie wymagają stałej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

b)       nie zagrażają życiu i zdrowiu własnemu i innych osób,

c)       posiadają zdolność do samodzielnego zaspakajania elementarnych potrzeb życiowych,

d)       zostały zakwalifikowane przez komisję kwalifikacyjną, której skład osobowy ustala burmistrz.

4. „Osoba samotna” oznacza osobę oddzielnie gospodarującą i utrzymującą się z własnych dochodów.

5. Przez „osobę starszą” należy rozumieć osobę w wieku co najmniej uprawniającym do emerytury stosownie do przepisów aktualnie obowiązującej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Zapis ust. 2 pkt d) nie dotyczy osób kierowanych do Domu przez Powiat Cieszyński oraz przyjętych w trybie § 2 pkt c) uchwały Rady Miasta Ustroń nr XLIX/481/2002 z dnia 19 września 2002 r.

§ 5.

1. Pobyt w Domu jesta odpłatny. Zasady odpłatności i zakres świadczonych usług określa umowa pomiędzy stronami.

2. Koszty utrzymania osób kierowanych przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego lub osobę przez niego
 upoważnioną określa umowa.§ 6.

1. Przyjęcie do Domu następuje w kolejności zgłoszeń składanych w siedzibie Domu.

2. Dom zapewnia lokale i pomieszczenia dostosowane do potrzeb mieszkańców.


3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach potwierdzonych treścią wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego Domu, Komisja, o której mowa w § 4 ust. 3 lit d) może wnioskować przyjęcie do Domu poza kolejnością.

§ 7.

1. W zakresie opiekuńczym Dom zapewnia:
     - udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
     - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

2. W zakresie działań wspomagających Dom zapewnia:
    - realizację potrzeb religijnych,
    - realizację potrzeb kulturalnych,
    - realizacje potrzeb społecznych,
    - godne traktowanie,
    - spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu,
    - podtrzymywanie kontaktów z rodziną i przyjaciółmi,
    - wsparcie w rozwiązywaniu problemów życiowych polegające głównie na doradztwie i pomocy w załatwianiu spraw urzędowych mieszkańca.

3. W zakresie potrzeb zdrowotnych Dom zapewnia możliwość korzystania mieszkańcom przyjętym na podstawie umów z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i koszty środków opatrunkowych pierwszej potrzeby.

§ 8.

1. Podstawę przyjęcia do Domu stanowi umowa zawarta pomiędzy kierownikiem Domu i mieszkańcem bądź jego ustawowym przedstawicielem lub decyzja Starosty Powiatu Cieszyńskiego względnie upoważnionej przez niego osoby w zakresie obsady miejsc będących w dyspozycji Powiatu Cieszyńskiego.
2. Umowa cywilno-prawna stanowiąca podstawę do przyjęcia do Domu określi zasady pobytu w Domu a w szczególności wysokość opłaty za pobyt oraz zakres świadczonych usług.  § 9.

Prawa i obowiązki mieszkańców Domu określa regulamin porządkowy wydany stosownym zarządzeniem Kierownika Domu.

§ 10.

Szczegółowy zakres zadań oraz organizację wewnętrzną Domu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony w trybie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


Rozdział III.

Sprawy majątkowe.

§ 11.

Dom jest gminną samorządową jednostką budżetową.

§ 12.

Zasady odpłatności za pobyt i świadczone usługi określa uchwała Rady Miasta Ustroń.

§ 13.

1. Dom korzysta z majątku, w który został wyposażony w akcie powołania tj. w uchwale Nr XXX/243/96 Rady Miejskiej Uzdrowiska Ustroń z dnia 29 listopada 1996 r.

2. Dom może przyjmować darowizny, spadki i zapisy i w tym celu uchwałą Rady Miasta Ustroń może być utworzony środek specjalny.

§ 14.

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych i finansowych związanych ze zwykłym zarządem Domu upoważniony jest kierownik Domu.


2. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych i finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu upoważniony jest kierownik Domu i główny księgowy łącznie.

Rozdział IV.

Organizacja Domu.

§ 15.

1. Domem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz kierownik zatrudniany i zwalniany w trybie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy.


2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Domu sprawuje osoba wskazana w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta Ustronia.

§ 16.

Do zadań kierownika należy w szczególności:

 - organizowanie pracy Domu,

 -podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach ze stosunku pracy dotyczących osób podległych jego kierownictwu,
 -podejmowanie decyzji merytorycznych wynikających z zadań Domu,

 -administrowania powierzonym majątkiem, dbanie o jego należyty stan, prawidłowe wykorzystanie i właściwe zabezpieczenie.

Rozdział V.

Postanowienia końcowe.

§ 17.

Zmiany w statucie Domu dokonywane mogą być wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania. 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Statut Miejskiego Domu Spokojnej Starości
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.08.2003 11:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.08.2003 11:18 Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski)