07 Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2015 roku

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.07.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2015 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji biegłego geodety upoważnionego przez Burmistrza Miasta do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości tj. ustalenia przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Czynności rozgraniczenia obejmują wszystkie czynności wynikające z Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, w szczególności :
- zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji, analiza dokumentacji,
- określenie terminu rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręczenie stronom wezwania do stawienia się na gruncie,
- ustalanie przebiegu granic na gruncie,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

Wymagany termin realizacji zamówienia: okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
1) rozpoczęcie każdorazowo po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego wraz z upoważnieniem do przeprowadzenia ustalenia przebiegu konkretnej granicy określonej w postanowieniu,
2) sporządzenie dokumentacji w zależności od sposobu rozstrzygnięcia wynikającego z art. 31,32,34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne .Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacja techniczna sporządzona zostaje  w myśl przepisów określonych w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
3) sporządzenie kosztów z czynności rozgraniczenia,
4) zakończenie: po złożeniu sprawozdania z wykonania czynności rozgraniczenia w terminie nie przekraczającym okres 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
 Konkurs – Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2015 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 29.12.2014 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Wszystkie ceny wymienione w formularzu oferty zostaną przeliczone wg następującego wzoru matematycznego:

Najniższa cena usługi polegającej na rozgraniczeniu
pierwszego punktu nieruchomości
C1 =  ----------------------------------------------------------------------- x 5,0 pkt
Cena usługi polegającej na rozgraniczeniu pierwszego
 punktu nieruchomości ocenianej oferty

Najniższa cena usługi polegającej na rozgraniczeniu
każdego następnego punktu nieruchomości
C2 =  ---------------------------------------------------------------------- x 5,0 pkt
Cena usługi polegającej na rozgraniczeniu każdego
 następnego punktu nieruchomości ocenianej oferty

Uzyskana w ten sposób suma punktów (C1 + C2) będzie pomnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium CENY.
Ustroń, dn. 17.12.2014 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:07 Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.12.2014 08:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
09.01.2015 08:51 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.01.2015 08:50 Dodano załącznik "ZP.272.3.07.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2014 08:37 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.12.2014 08:35 Dodano załącznik "ZP.271.3.07.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
17.12.2014 08:29 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
17.12.2014 08:28 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
17.12.2014 08:27 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
17.12.2014 08:27 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)