12 Przegląd, czyszczenie przewodów kominowych oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych i socjalnych Miasta Ustroń w 2015 roku

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr ZP.271.3.12.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Przegląd, czyszczenie przewodów kominowych oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych i socjalnych  Miasta Ustroń w 2015 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie polega na sukcesywnym wykonywaniu w budynkach należących do Miasta Ustroń, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia n/w roboty:

a) przegląd okresowy drożności i szczelności przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c Prawa Budowlanego – 1 raz w roku,
b) usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymnych i spalinowych, celem zapewnienia ich drożności zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.):
• od palenisk opalanych paliwem stałym – 4 razy w roku,
• od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – 2 razy w roku,
• z przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku,
c) wystawianie opinii kominiarskich,
d) usuwanie usterek stwierdzonych podczas przeglądów okresowych budynków – po zatwierdzeniu przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego,
e) montaż wkładów kominowych z rur ze stali nierdzewnej oraz usuwanie usterek z kontroli przewodów kominowych po zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego przez Zamawiającego.

Ilość przewodów kominowych została podana w formularzu cenowym (pozycje 1-5) stanowiącym załącznik do oferty. Pozostałe ilości wskazane w formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych i socjalnych  Miasta Ustroń w 2015 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 07.01.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%): CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
Ustroń, dn. 30.12.2014 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:12 Przegląd, czyszczenie przewodów kominowych oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych i socjalnych Miasta Ustroń w 2015 roku
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.12.2014 10:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.01.2015 07:48 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
21.01.2015 07:46 Dodano załącznik "ZP.272.3.12.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
08.01.2015 07:14 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
08.01.2015 07:13 Dodano załącznik "ZP.271.3.12.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2014 10:27 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.12.2014 10:26 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
30.12.2014 10:25 Dodano załącznik "Wykaz budynków.pdf" (Józef Kuczera)
30.12.2014 10:25 Dodano załącznik "FORMULARZ CENOWY.doc" (Józef Kuczera)
30.12.2014 10:25 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
30.12.2014 10:25 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)