16 Utwardzenie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne w ramach zadania pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.16.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Utwardzenie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne w ramach zadania pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na utwardzeniu terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne umiejscowione przy „Ścieżce Jaszowianka” biegnącej wzdłuż potoku „Jaszowiec” na terenie Miasta Ustroń, w ramach zadania pn. „Utworzenie w Dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”, który obejmuje:
Utwardzenie terenu z płyt kamiennych (chodnikowych) o grubości 7 cm (ciętych), z podsypką piaskową i wypełnieniem spoin piaskiem, łącznie pod 10 istniejącymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi wraz z obejściem wokół każdego urządzenia, tak aby łączna powierzchnia utwardzenia obejmowała 62,5 m2 (płyty kamienne winny być tożsame z płytami stanowiącymi wierzchnią warstwę „Ścieżki Jaszowianka”- wizualizację stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Obrzeża utwardzonego terenu wokół każdego urządzenia należy wykończyć betonowymi krawężnikami 6cmx20cm, o łącznej długości 100mb.

W cenie oferty należy ująć konieczność ręcznego transportu materiału budowlanego na teren prac, z uwagi na brak możliwości dojazdu na teren wykonywania prac samochodem dostawczym.
Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: 
Agata Markiewicz tel. 33 8579-341, Monika Maksymczak tel. 33 8579-314

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.05.2015 r.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Utwardzenie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne w ramach zadania pn. Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 20.01.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
Ustroń, dn. 12.01.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:16 Utwardzenie terenu pod urządzenia sportowo-rekreacyjne w ramach zadania pn. „Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.01.2015 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.02.2015 08:12 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
23.02.2015 08:10 Dodano załącznik "ZP.272.3.16.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
22.01.2015 08:35 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
22.01.2015 08:33 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
22.01.2015 08:33 Dodano załącznik "ZP.271.3.16.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
12.01.2015 10:41 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.01.2015 10:40 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
12.01.2015 10:39 Dodano załącznik "Zal_nr_1_wizualizacja.pdf" (Józef Kuczera)
12.01.2015 10:39 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT.pdf" (Józef Kuczera)
12.01.2015 10:39 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
12.01.2015 10:39 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)