MKS 01 Zakup stojaków do skoku o tyczce wraz z osłonami bezpieczeństwa na podstawę i system mechanizmu korbowego

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr MKS / K / 01 2015

Prezes Zarządu Międzyszkolnego Klubu Sportowego „USTROŃ”
43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31,
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup stojaków do skoku o tyczce wraz z osłonami bezpieczeństwa na podstawę i system mechanizmu korbowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 1 kompletu stojaków do skoku o tyczce wraz z osłonami bezpieczeństwa na podstawę i system mechanizmu korbowego o następujących parametrach:
1) Zakres wysokości do ustawienia od 160 cm (minimum) do 600 cm (maksimum),
2) Kolumny stojaków muszą być wykonane z lekkiego materiału, łatwe do demontażu od podstawy ze względu na konieczność przechowywania w pozycji poziomej,
3) Podstawa ze stali nierdzewnej lub malowana proszkowo,
4) Podstawa z kołami umożliwiającymi transport i ustawienie,
5) Możliwość trwałego montażu podstawy do podłoża,
6) Blokada ustawiania wysokości,
7) Blokada przesuwania kolumn stojaków,
8) Miara wysokości na stojakach (możliwość skalowania wysokości),
9) Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu korbowego,
10) Mechanizm przesuwu słupa z płynną regulacją położenia od linii "0" do minimum 80 cm za skrzynię,
11) Osłony bezpieczeństwa na podstawie do stojaków i mechanizmie korbowym. 
Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać niezbędne atesty.
Gwarancja: minimum 36 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Leszek Szczypka tel. 505 168 208, Magdalena Kubala te. 607 378 690
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2015 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Zakup stojaków do skoku o tyczce wraz z osłonami bezpieczeństwa na podstawę i system mechanizmu korbowego”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 10.02.2015 r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 02.02.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:MKS 01 Zakup stojaków do skoku o tyczce wraz z osłonami bezpieczeństwa na podstawę i system mechanizmu korbowego
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2015 12:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.02.2015 12:59 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
26.02.2015 12:57 Dodano załącznik "MKS K 01 2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
17.02.2015 08:12 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
17.02.2015 08:08 Dodano załącznik "MKS K 01 2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
02.02.2015 12:13 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
02.02.2015 12:13 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
02.02.2015 12:12 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
02.02.2015 12:11 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
02.02.2015 12:11 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)