UCHWAŁA NR VI/44/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu.

­
UCHWAŁA NR VI/44/2011
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka
Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. nr
142, poz. 1591 z póżn. zm./, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1223 z późn. zm./

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.
Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2010 rok samorządowej instytucji kultury p.n.
Miejska Biblioteka Publiczna im Jana Wantuły w Ustroniu stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                    Stanisław Malina

Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR VI/44/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury p.n. Miejska Biblioteka Publiczna im J. Wantuły w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń, Rynek 4
Informację opublikował:Edyta Kocur
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 14:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.03.2015 14:29 Edycja dokumentu (Edyta Kocur)
04.03.2015 14:27 Utworzenie dokumentu. (Edyta Kocur)