UCHWAŁA NR XVIII/201/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu

­
UCHWAŁA NR XVIII/201/2012
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury
pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póżn. zm./, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / tj. Dz. U. z 2009 r. Nr
152, poz. 1223 z późn. zm./

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.
Przyjmuje i zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za 2011 rok samorządowej instytucji kultury p.n. Miejska
Biblioteka Publiczna im Jana Wantuły w Ustroniu stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                     Przewodniczący Rady Miasta
                                                                                  Stanisław Malina
Komentarz

­

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR XVIII/201/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok samorządowej instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wantuły w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:43-450 Ustroń, Rynek 4
Informację opublikował:Edyta Kocur
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.03.2015 14:33

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
04.03.2015 14:35 Edycja dokumentu (Edyta Kocur)
04.03.2015 14:33 Utworzenie dokumentu. (Edyta Kocur)