36 Dostawa i wdrożenie wraz z instruktażem z zakresu obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.36.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa i wdrożenie wraz z instruktażem z zakresu obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie wraz z instruktażem z zakresu obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik B.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.11.2015 r.,  z zastrzeżeniem, iż wdrożenie systemu e-dziennik zostanie zakończone do dnia 31.08.2015 r.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Magdalena Kozłowska tel 33 8579-328
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs - Dostawa i wdrożenie wraz z instruktażem z zakresu obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 10.04.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------ x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 02.04.2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:36 Dostawa i wdrożenie wraz z instruktażem z zakresu obsługi zintegrowanego, elektronicznego systemu efektywnego zarządzania, przyczyniającego się do poprawy jakości kształcenia w Szkołach Podstawowych na terenie Miasta Ustroń – e-dziennika w ramach projektu pn. „Odkryj w sobie geniusz@”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2015 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.05.2015 10:40 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.05.2015 10:39 Dodano załącznik "ZP.272.3.36.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
20.04.2015 12:23 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
20.04.2015 12:23 Dodano załącznik "ZP.271.3.36.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
10.04.2015 14:05 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
10.04.2015 14:02 Dodano załącznik "ZP.271.3.36.2015 Pytania i odpowiedzi.pdf" (Józef Kuczera)
09.04.2015 14:14 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.04.2015 14:12 Dodano załącznik "Zmiana terminu składania ofert.pdf" (Józef Kuczera)
02.04.2015 15:11 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
02.04.2015 15:11 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
02.04.2015 15:09 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
02.04.2015 15:09 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
02.04.2015 15:09 Dodano załącznik "WZÓR UMOWY.doc" (Józef Kuczera)