38 Warsztaty ekonomiczno-marketingowe pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.38.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Warsztaty ekonomiczno-marketingowe pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu
„Nauka – drogą do sukcesu” 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów ekonomiczno-marketingowych pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. „Nauka – drogą do sukcesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów ekonomiczno-marketingowych pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” dla uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 1 w Ustroniu w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”:
I. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów ekonomiczno-marketingowych opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” dla uczniów i uczennic mniej zdolnych:
- łączna ilość grup: 1,
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 32

II.  Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów ekonomiczno-marketingowych opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” dla uczniów i uczennic uzdolnionych:
- łączna ilość grup: 2,
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 64

III.Wymogi dotyczące tematyki i metodyki warsztatów: 
1. Warsztaty bezwzględnie winny być oparte na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” i prowadzone winny być w formie praktycznej gry.
2. Warsztaty winny składać się z 16 bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny winien się bezpośrednio zazębiać z następnym w taki sposób aby przy ostatnim bloku tematycznym można było wyciągnąć wnioski czy dokonane wybory i podjęte decyzje podczas każdego bloku były słuszne. Każdy blok tematyczny umożliwi uczniom dokonanie wyboru kierunku rozwoju i konsekwencji z nich wynikających w zakresie zarabiania pieniędzy, odkładania ich czy podejmowania roztropnych wyborów finansowych a w konsekwencji poziomu stopy życiowej.
3. Każdy blok tematyczny wprowadzi uczestnika w „grę”, która wprowadzi go w wirtualny, praktyczny świat finansów, przedsiębiorczości i ekonomii, który występuje w codziennym życiu. 
4. Bloki tematyczne:
1) Niezależność finansowa, aktywa/pasywa, zarabianie pieniędzy,
2) Podatki ubezpieczenia, inwestycje,
3) Kwadrant finansowy,
4) Dźwignia finansowa,
5) Potrzeby i zachcianki,
6) Wydatki i oszczędności czyli budżetowanie,
7) Planowanie przyszłości,
8) Konto w banku i rodzaje kart kredytowych,
9) Odsetki proste i składane, dziennik wydatków, ile kosztuje kredyt?, jak pracują pieniądze?,
10) Amortyzacja, dobre i złe kredyty,
11) Cel - Twój klucz do sukcesu,
12) Zakładamy biznes,
13) Podstawowe zasady finansowe,
14) Podstawy rynku papierów wartościowych,
15) Język giełdowy,
16) Fundusze inwestycyjne

Niedopuszczalne jest prowadzenie warsztatów w formie wykładowej.
Zajęcia musi prowadzić podmiot posiadający uprawnienia placówki oświatowej.
Wykonawca zapewnia wszelkie pomoce dydaktyczne związane z realizacją zamówienia.
Program zajęć, bloków tematycznych musi uwzględniać zabawy, konkursy, metody szybkiego uczenia się a także uwzględniać słownictwo i terminologię z języka angielskiego.
Gotowy program zajęć wraz z podręcznikiem dla ucznia, podręcznikiem dla prowadzącego oraz materiałami dodatkowymi Wykonawca przedstawi wraz z ofertą. 

1. Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic.
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 12 osobowych ze średnią min. częstotliwością 4 godzin lekcyjnych (tj. 2 bloków tematycznych po 2h) miesięcznie na każdą grupę.
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 10, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) zmiany ilości uczestników w grupach,
2) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnej grupy, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 warsztat, określonych przez Wykonawcę w ofercie,
6. Wykaz uczestników biorących udział w zajęciach zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Gimnazjum w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Gimnazjum nr 1, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Zamawiającego zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum i Zamawiającym.
10. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia zajęć zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz przedstawionym programem zajęć,
2) sprawowania opieki nad uczestnikami w czasie trwania zajęć,
3) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczestników na każdych zajęciach zawierającej:
- datę i godziny prowadzonych zajęć,
- tematykę zajęć,
- imiona i nazwiska uczestnika,
- podpis prowadzącego zajęcia,
(lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez Dyrektora Gimnazjum)
b) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez Dyrektora Gimnazjum,
c) wydanie certyfikatów ukończenia zajęć dla każdego dziecka biorącego udział w zajęciach,
d) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
4) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, Dyrektorem Gimnazjum, w której realizowane są zajęcia,
5) opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów
6) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć 
7) zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia, 
8) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
9) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi, 
10) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (listy obecności, karty pracy, testy, etc.). 
11) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 
12) informowania Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć, 
13) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia.
11. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1)  Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę zajęć przedstawioną w ofercie,
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane konsultacje indywidualne i warsztaty. 

V. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów ekonomiczno-marketingowych opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” lub warsztatów o podobnym zakresie jak w zamówieniu w wymiarze łącznym min. 100 godzin.

CZĘŚĆ 2

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów ekonomiczno-marketingowych pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” dla uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 2 w Ustroniu w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”:
I. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów ekonomiczno-marketingowych opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” dla uczniów i uczennic mniej zdolnych:
- łączna ilość grup: 1,
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 32

II. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w formie warsztatów ekonomiczno-marketingowych opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” dla uczniów i uczennic uzdolnionych:
- łączna ilość grup: 2,
- łączny wymiar godzin lekcyjnych: 64

III. Wymogi dotyczące tematyki i metodyki warsztatów: 
1. Warsztaty bezwzględnie winny być oparte na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” i prowadzone winny być w formie praktycznej gry.
2. Warsztaty winny składać się z 16 bloków tematycznych. Każdy blok tematyczny winien się bezpośrednio zazębiać z następnym w taki sposób aby przy ostatnim bloku tematycznym można było wyciągnąć wnioski czy dokonane wybory i podjęte decyzje podczas każdego bloku były słuszne. Każdy blok tematyczny umożliwi uczniom dokonanie wyboru kierunku rozwoju i konsekwencji z nich wynikających w zakresie zarabiania pieniędzy, odkładania ich czy podejmowania roztropnych wyborów finansowych a w konsekwencji poziomu stopy życiowej.
3. Każdy blok tematyczny wprowadzi uczestnika w „grę”, która wprowadzi go w wirtualny, praktyczny świat finansów, przedsiębiorczości i ekonomii, który występuje w codziennym życiu. 
4. Bloki tematyczne:
1) Niezależność finansowa, aktywa/pasywa, zarabianie pieniędzy,
2) Podatki ubezpieczenia, inwestycje,
3) Kwadrant finansowy,
4) Dźwignia finansowa,
5) Potrzeby i zachcianki,
6) Wydatki i oszczędności czyli budżetowanie,
7) Planowanie przyszłości,
8) Konto w banku i rodzaje kart kredytowych,
9) Odsetki proste i składane, dziennik wydatków, ile kosztuje kredyt?, jak pracują pieniądze?,
10) Amortyzacja, dobre i złe kredyty,
11) Cel - Twój klucz do sukcesu,
12) Zakładamy biznes,
13) Podstawowe zasady finansowe,
14) Podstawy rynku papierów wartościowych,
15) Język giełdowy,
16) Fundusze inwestycyjne

Niedopuszczalne jest prowadzenie warsztatów w formie wykładowej.
Zajęcia musi prowadzić podmiot posiadający uprawnienia placówki oświatowej.
Wykonawca zapewnia wszelkie pomoce dydaktyczne związane z realizacją zamówienia.
Program zajęć, bloków tematycznych musi uwzględniać zabawy, konkursy, metody szybkiego uczenia się a także uwzględniać słownictwo i terminologię z języka angielskiego.
Gotowy program zajęć wraz z podręcznikiem dla ucznia, podręcznikiem dla prowadzącego oraz materiałami dodatkowymi Wykonawca przedstawi wraz z ofertą. 

1. Zajęcia winny być odpowiednio dostosowane do poziomu uczniów i uczennic.
2. Zajęcia będą się odbywać w grupach 12 osobowych ze średnią min. częstotliwością 4 godzin lekcyjnych (tj. 2 bloków tematycznych po 2h) miesięcznie na każdą grupę.
3. Przez godzinę lekcyjną Zamawiający rozumie jednostkę w wymiarze 60 minut.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem również zakup wszelkich materiałów w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. dokumenty wskazane w pkt. 10, (dzienniki, karty pracy itd.), itp.,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) zmiany ilości uczestników w grupach,
2) zmiany średniej miesięcznej ilości godzin zajęć lekcyjnych w poszczególnych grupach, z zachowaniem łącznego wymiaru godzin lekcyjnych dla poszczególnej grupy, przy zachowaniu cen jednostkowych za 1 warsztat, określonych przez Wykonawcę w ofercie,
6. Wykaz uczestników biorących udział w zajęciach zostanie określony i przedstawiony Wykonawcy przez Dyrektora Gimnazjum w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
7. Zajęcia odbywać się będą w salach dydaktycznych Gimnazjum nr 2, wyposażonych w miejsca do siedzenia, pisania i prowadzenia zajęć, przystosowanych dla odpowiedniej liczby uczestników.
8. Zajęcia będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Harmonogram opracowany przez Zamawiającego zostanie przedstawiony Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
9. Realizacja zajęć objętych zamówieniem nie może kolidować z kalendarzem roku szkolnego w województwie śląskim oraz planem zajęć szkoły, być dostosowana do planu zajęć lekcyjnych poszczególnych uczniów/uczennic biorących udział w projekcie oraz innych wydarzeń jak np. wycieczki i przerwy w zajęciach dydaktycznych. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w soboty po uzgodnieniu z Dyrektorem Gimnazjum i Zamawiającym.
10. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) prowadzenia zajęć zgodnie z przygotowanym harmonogramem oraz przedstawionym programem zajęć,
2) sprawowania opieki nad uczestnikami w czasie trwania zajęć,
3) prawidłowego prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami, tj.: 
a) listy obecności uczestników na każdych zajęciach zawierającej:
- datę i godziny prowadzonych zajęć,
- tematykę zajęć,
- imiona i nazwiska uczestnika,
- podpis prowadzącego zajęcia,
(lista każdorazowo musi być zatwierdzona przez Dyrektora Gimnazjum)
b) miesięczne karty czasu pracy, zaakceptowane przez Dyrektora Gimnazjum,
c) wydanie certyfikatów ukończenia zajęć dla każdego dziecka biorącego udział w zajęciach,
d) inne dokumenty niezbędne dla potrzeb realizacji projektu. 
4) ścisłej współpracy z osobami nadzorującymi projekt, Dyrektorem Gimnazjum, w której realizowane są zajęcia,
5) opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy uczniów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia testów „na wejściu” i „na koniec” zajęć w celu sprawdzenia osiągniętego efektu edukacyjnego. Zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem projektu. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę uczniów w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów
6) prowadzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonych zajęć 
7)  zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom jego reprezentującym wstępu na zajęcia prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia, 
8) informowania uczestników projektu o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
9) przestrzegania prawidłowej promocji projektu, posługiwanie się logotypami UE oraz POKL itp. w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z wymaganymi w tym zakresie wytycznymi, 
10) oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (listy obecności, karty pracy, testy, etc.). 
11) ochrony powierzonych mu informacji, które mogą stanowić dane osobowe uczniów, zwłaszcza informacji wrażliwych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, 
12) informowania Dyrektora Gimnazjum oraz Zamawiającego o wystąpieniu okoliczności losowych uniemożliwiających prowadzenie danych zajęć zgodnie z harmonogramem, w terminie najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem tych zajęć, 
13) przekazania całej dokumentacji związanej z wykonaniem umowy Zamawiającemu po zakończeniu realizacji zamówienia.
11. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji zajęć muszą zawierać informację o współfinansowaniu zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego, logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej wraz z podpisem Europejski Fundusz Społeczny, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy zajęcia zostaną odpracowane w innym, uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku usprawiedliwionej dłuższej nieobecności (np. z powodu choroby), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na czas swojej nieobecności. Zastępująca osoba powinna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż osoba zastępowana.

IV. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 
Przedmiot Zamówienia realizuje się zgodnie z postanowieniami zawartymi we Wzorze Umowy, a w szczególności:
1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.11.2015 r.
2) Warunki finansowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
a) rozliczenie finansowe przeprowadza się na podstawie ilości przeprowadzonych w danym miesiącu godzin zajęć oraz odpowiadających im cen ryczałtowych za 1 godzinę zajęć przedstawioną w ofercie,
b) płatność za należycie wykonaną usługę w danym miesiącu reguluje się w terminie do 14 dni od daty prawidłowo wystawionego rachunku lub faktury wraz z kartą czasu pracy, dokumentującą zrealizowane konsultacje indywidualne i warsztaty. 

V. Wiedza i doświadczenie:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał usługi polegające na przeprowadzeniu warsztatów ekonomiczno-marketingowych opartych na metodzie nauczania przedsiębiorczości i ekonomii „The Money Game” lub warsztatów o podobnym zakresie jak w zamówieniu w wymiarze łącznym min. 100 godzin.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy PZP, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Magdalena Kozłowska tel. 33 8579-328
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „ Konkurs - Warsztaty ekonomiczno-marketingowe pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu
„Nauka – drogą do sukcesu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 24.04.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia
C = ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia


Ustroń, dn. 16.04.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:38 Warsztaty ekonomiczno-marketingowe pn. „Kreatywny Przedsiębiorca” dla uczniów i uczennic z Gimnazjów Miasta Ustroń w ramach projektu „Nauka – drogą do sukcesu”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2015 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
21.05.2015 12:22 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
21.05.2015 12:22 Dodano załącznik "ZP.272.3.38.2015.CZ1 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
21.05.2015 12:22 Dodano załącznik "ZP.272.3.38.2015.CZ2 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
21.05.2015 12:21 Dodano załącznik "ZP.271.3.38.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
17.04.2015 13:56 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
17.04.2015 13:56 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
17.04.2015 13:56 Usunięto załącznik INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx (Józef Kuczera)
16.04.2015 15:01 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
16.04.2015 15:00 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
16.04.2015 14:58 Dodano załącznik "wzor_umowy_cz2_G2.docx" (Józef Kuczera)
16.04.2015 14:58 Dodano załącznik "wzor_umowy_cz1_G1.docx" (Józef Kuczera)
16.04.2015 14:58 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)