39 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w ramach zadania p.n „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11”

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.39.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w ramach zadania p.n
 „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie stolarki wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w budynku mieszkalnym przy ul. Krótkiej 11 w Ustroniu.
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Jarosław Pobożny tel. 33 8579-331
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w ramach zadania p.n  „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 27.04.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 17.04.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:39 Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami w ramach zadania p.n „Modernizacja budynku przy ul. Krótkiej 11”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.04.2015 14:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2015 12:12 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
06.05.2015 12:12 Dodano załącznik "ZP.272.3.39.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
29.04.2015 07:12 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
29.04.2015 07:12 Dodano załącznik "ZP.271.3.39.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
17.04.2015 14:39 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
17.04.2015 14:39 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT.pdf" (Józef Kuczera)
17.04.2015 14:38 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
17.04.2015 14:38 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
17.04.2015 14:38 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)