42 Modernizacja dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Remont dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu”

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.42.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu w ramach zadania p.n.
„Remont dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z ociepleniem stropodachu budynku kortów tenisowych położonego w Ustroniu, Al. Legionów, w ramach zadania pn. „Remont dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu”. Dodatkowo wykonane zostanie zadaszenie łączące budynek murowany kortów z sąsiadującą wiatą.

Zakres robót obejmuje: 
a) Demontaż istniejącego pokrycia dachowego z rozbiórką obróbek blacharskich.
b) Wykonanie czoła i spodu okapów dachowych.
c) Wykonanie nowych obróbek blacharskich, ocieplenia okapów styropianem, dachu styropapą gr. 12cm i przekrycia z papy termozgrzewalnej.
d) Wykonanie nowego zadaszenia w konstrukcji drewnianej pomiędzy budynkiem a wiatą.
e) Poszycie zadaszenia płytą OSB 3, wykonanie obróbek blacharskich oraz pokrycie zadaszenia papą termozgrzewalną

Zamówienie obejmuje tylko zakres prac objęty przedmiarem robót oraz powyższym opisem w lit. a) do e). 

Ilość: Prace podstawowe: Ocieplenie stropodachu budynku (156m2), nowe zadaszenie (11,7m2).

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319, Sławomir Bąk tel. 33 8579-322
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 11.05.2015 r. do dnia 29.05.2015 roku.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„Konkurs – Modernizacja dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu w ramach zadania p.n. Remont dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 06.05.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty

Ustroń, dn. 28.04.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:42 Modernizacja dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu w ramach zadania p.n. „Remont dachu budynku kortów tenisowych w Ustroniu”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2015 10:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2015 08:28 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.05.2015 08:28 Dodano załącznik "ZP.271.3.42.2015 Unieważnienie postępowania.pdf" (Józef Kuczera)
28.04.2015 10:38 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
28.04.2015 10:37 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT.pdf" (Józef Kuczera)
28.04.2015 10:37 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
28.04.2015 10:37 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
28.04.2015 10:36 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)