44 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu, w ramach zadania: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.44.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu, w ramach zadania:
„Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy dn 300 mm, na długości ok. 200m w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu, w ramach zadania: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”. Trasa kanalizacji przebiega po terenach osób fizycznych.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) wykonanie aktualizacji map do celów projektowych,
2) uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
3) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4) uzyskanie opinii ZUD,
5) opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
6) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,
7) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
8) opracowanie dokumentacji geologiczno–inżynierskiej wraz z zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,
9) uzyskanie pozwolenia na budowę.
3. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
4. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązanie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekty w sześciu egzemplarzach, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w dwóch egzemplarzach) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB) – dla każdego elementu oddzielnie.
6. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
7. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
9. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319, 
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2015 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
„ Konkurs - Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu, w ramach zadania: Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 07.05.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = --------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty


Ustroń, dn. 29.04.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:44 Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szpitalnej w Ustroniu, w ramach zadania: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.04.2015 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.05.2015 08:29 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.05.2015 08:28 Dodano załącznik "ZP.271.3.44.2015 Unieważnienie postępowania.pdf" (Józef Kuczera)
29.04.2015 11:06 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
29.04.2015 11:05 Dodano załącznik "Mapa_poglądowa.pdf" (Józef Kuczera)
29.04.2015 11:05 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
29.04.2015 11:05 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
29.04.2015 11:05 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)