SP5 01 Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr SP5.ZP.271.3.01.2015
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu
43-450 Ustroń ul. Szkolna 1
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu. W skład zamówienia wchodzi:
1. Zestaw komputerowy do zastosowań edukacyjnych zgodny z Windows 8.1 - 14 szt. o następujących (lub lepszych) parametrach i podzespołach:
- Procesor: Intel Core i5-4460, 3.20 GHz,
- Płyta główna: Gigabyte/MSi B85M LAN Sound USB 3,
- Karta graficzna: Intel HD Graphic ON BOARD,
- Pamięć RAM: minimum 8GB DDR3,
- Dysk twardy: minimum: 500GB,
- Obudowa: ATX z zasilaczem minimum 400 W i czytnikiem kart pamięci,
- Klawiatura: USB, standard,
- Mysz: optyczna, USB, standard,
- Nagrywarka DVD,
- Monitor: minimum 21.5'' LCD, LED z wbudowanymi głośnikami,
- System operacyjny: Microsoft Windows 8.1 z możliwością darmowej aktualizacji do wersji 10 64 bit, polski
2. Oprogramowanie Pakiet MS Office Profesional 2013 STD (licencja edu na 14 stanowisk)
3. Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających ze standardowej, bezterminowej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji producenta na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.
 
Zestawy komputerowe należy dostarczyć z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tylko i wyłącznie na zestaw komputerowy. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt komputerowy powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w formularzu cenowym lub posiadać lepsze parametry. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na zestawy komputerowe o innych (lepszych ) parametrach technicznych i podzespołach do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną podzespołów zamiennych w celu możliwości obiektywnej oceny i porównania złożonej oferty z wymaganiami minimalnymi Zamawiającego. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami i sterownikami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym). Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt komputerowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach technicznych: Janusz Geiger, Maciej Piechowiak tel. 33 8579-346
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu”
 
Termin gwarancji: 36 miesięcy na całość przedmiotu zamówienia
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 14. 05.2015 r. do godz. 10:00.
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
 
 
 
 
Ustroń, dn. 06.05.2015 r.
 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:SP5 01 Dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.05.2015 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
08.06.2015 13:53 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
08.06.2015 13:52 Dodano załącznik "SP5.ZP.272.3.01.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
25.05.2015 13:32 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
25.05.2015 13:32 Dodano załącznik "SP5.ZP.271.3.01.2015 PROTOKÓŁ2.pdf" (Józef Kuczera)
18.05.2015 21:09 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
18.05.2015 21:09 Dodano załącznik "SP5.ZP.271.3.01.2015 PROTOKÓŁ str2.JPG" (Józef Kuczera)
18.05.2015 21:09 Dodano załącznik "SP5.ZP.271.3.01.2015 PROTOKÓŁ str1.JPG" (Józef Kuczera)
06.05.2015 11:31 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
06.05.2015 11:30 Dodano załącznik "FORMULARZ CENOWY.doc" (Józef Kuczera)
06.05.2015 11:30 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
06.05.2015 11:30 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
06.05.2015 11:30 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)