51 Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.

­
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 
nr ZP.271.3.51.2015
 
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:
 
Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta.
Zakres prac w ramach zadania obejmuje w szczególności:
pk - pielęgnacja korony - w ramach cięć usuwane będą pędy i gałęzie prowadzące do rozwoju niewłaściwej konstrukcji, połamane, nadłamane, suche, obumierające, posiadające inne defekty, zaatakowane jemiołą; usuwanie kikutów (tylców), pędów przybyszowych; cięcia pielęgnacyjne wykonujemy w obrębie gałęzi cienkich i drobnych,
pd – podkrzesanie korony,
p - prześwietlenie korony - w ramach cięć usuwane będzie do 10% gałęzi cienkich i drobnych w zewnętrznych partiach korony, czyli w tzw. płaszczu korony,
r – redukcja masy korony – usuwane będzie 20% masy korony (aparatu asymilacyjnego), cięcia redukcyjne wykonywane będą w obrębie gałęzi średnich, grubych konarów pozostawiając gałąź zaopatrującą,
sprc – sprawdzenie wiązania COBRA,
- wywóz urobku z miejsca prac,
- uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
 
Uwaga: Oznaczenia (skróty) znajdujące się powyżej związane z wykonaniem poszczególnych zabiegów pielęgnacyjnych/cięć technicznych będą widniały na wykazie drzew przeznaczonych do pielęgnacji. Przedmiotowy wykaz (gatunki drzew) będzie obejmował także ich lokalizację w terenie, obwód pni drzew, zagrożenia występujące w sąsiedztwie do których Wykonawca będzie musiał się zastosować. Wykaz drzew zostanie dołączony każdorazowo do poszczególnego zamówienia składającego się na przedmiot zamówienia. 
 
Poszczególne zamówienia będą obejmować drzewa:
- które zostały zakwalifikowane do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony zgodnie z opracowanymi wcześniej przeglądami drzewostanu drzew na terenie Miasta Ustroń przez wykwalifikowaną firmę,
- drzewa interwencyjne. 
Wymagane jest zrąbkowanie gałęzi oraz wywóz całego urobku z miejsca wykonywania prac. Pozostałości po pielęgnacji drzew będą własnością Wykonawcy i zostaną zagospodarowane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21) na koszt Wykonawcy.
 
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywana wyżej opisanych prac, gniazd lęgowych ptaków przedmiotowe prace należy wykonać ze zwiększoną precyzją i ostrożnością, aby nie doszło do uszkodzenia gniazd.
W przypadku gdy, Wykonawca podczas realizacji prac związanych z pielęgnacją drzew zauważy oznaki wskazujące na to, iż drzewo obumiera/ jest w złej kondycji zdrowotnej lub stwarza zagrożenie dla ludzi oraz mienia – niezwłocznie powiadomi o tym Zamawiającego. 
 
Prace polegające na pielęgnacji drzew muszą być wykonane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 
 
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie jednostkowych zleceń zwanych „poszczególnym zamówieniem”. Termin realizacji poszczególnych zamówień wynosi 14 dni od dnia  otrzymania od Zamawiającego zlecenia, obejmującego do 120 pozycji dotyczących pielęgnacji drzew. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca winien jest powiadomić Zamawiającego o zakończeniu prac. Odbiór prac nastąpi do 5 dni od daty powiadomienia Zamawiającego, co zostanie udokumentowane na protokole odbioru prac i będzie podstawa do wystawienia faktury przez Zamawiającego. 
 
DODATKOWE INFORMACJE:
1) Uszkodzenia powstałe podczas wykonywania prac, Wykonawca będzie musiał naprawić na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w przeciwnym wypadku Zamawiający usunie uszkodzenia na koszt Wykonawcy.
2) Do kalkulacji należy wprowadzić wszelkie czynności związane z prowadzeniem prac w tym między innymi uzyskanie: zgody na wyłączenia prądu bądź ściągnięcia przewodów energetycznych lub telefonicznych, zabezpieczenia ruchu w czasie prowadzenia prac, dokumentacji związanej z zajęciem pasa drogowego itp., oraz sprzątanie terenu z gałęzi i urobku - niezwłocznie po przeprowadzeniu prac na danej nieruchomości.
3) Wykonawca prac jest odpowiedzialny, za jakość wykonania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia prac oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas ich trwania.
4) Wykonawca zapewnia ochronę mienia oraz bezpieczeństwa osób trzecich w obrębie prowadzonych prac oraz utrzymanie czystości i porządku.
5) Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu prowadzenia prac i jego otoczenia, a także zdobycia, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania poszczególnych zamówień.
 
Orientacyjna ilość usług została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznych zamówień zrealizowanych w roku 2014 oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.
 
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach procedury konkursowej Józef Kuczera tel. 33 8579-322
- w sprawach technicznych Monika Maksymczak tel. 33 8579-314
 
Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 r.
 
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs – Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.
 
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 28.05.2015 r. do godz. 10:00
 
Kryteria porównania i oceny ofert:
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).
 
CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.
 
Ocena zostanie obliczona wg wzoru: 
 
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C = ---------------------------------------------------------------- x 10 pkt
Cena ocenianej oferty
 
 
Ustroń, dn. 20.05.2015 r.
 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:51 Wykonanie prac polegających na pielęgnacji drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń w 2015 r.
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.05.2015 14:41

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.06.2015 08:01 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
16.06.2015 08:00 Dodano załącznik "ZP.271.3.51.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
29.05.2015 12:29 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
29.05.2015 12:29 Dodano załącznik "ZP.271.3.51.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
20.05.2015 14:42 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
20.05.2015 14:42 Dodano załącznik "FORMULARZ CENOWY.doc" (Józef Kuczera)
20.05.2015 14:41 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
20.05.2015 14:41 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)
20.05.2015 14:41 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)