54 Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych – etap II

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.54.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych – etap II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Chabrów 12 w Ustroniu -  mieszkania nr 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, w ramach zadania pn. „Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych – etap II”

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321, Jarosław Pobożny tel. 33 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych – etap II”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 03.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 26.05.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:54 Wymiana pieców gazowych w budynkach komunalnych – etap II
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.05.2015 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.06.2015 08:42 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.06.2015 08:42 Dodano załącznik "ZP.272.3.54.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
08.06.2015 12:55 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
08.06.2015 12:55 Dodano załącznik "ZP.271.3.54.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
26.05.2015 13:07 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
26.05.2015 13:06 Dodano załącznik "PRZEDMIAR ROBÓT.pdf" (Józef Kuczera)
26.05.2015 13:04 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
26.05.2015 13:02 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
26.05.2015 13:02 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)