58 Remont i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.58.2015

 

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Remont i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z rozbudową obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej ulicy Kamieniec w Ustroniu, w ramach zadania pn. „Remont i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”.

Zakres robót obejmuje rozbudowę obiektu od strony zachodniej i remont obiektu od strony wschodniej obejmujący skucie obiektu na szerokości ok. 1,0 m i odbudowę skutej części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej - "Projekt remontu i rozbudowy obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu” oraz w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty.

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia wykona projekt organizacji ruchu na czas budowy, uzyska jego zatwierdzenie i wprowadzi oznakowanie zgodnie z tym projektem.

Projektowane dane techniczne obiektu: - długość obiektu: 1,8 m

- rozpiętość teoretyczna: 1,55 m

- rozpiętość w świetle podpor: 1,25 m

- kąt skosu: 90°

Część przejazdowa:

- bariera ochronna z pochwytem: 0,30 m

- opaska: 0,50 m

- pas ruchu: 4,00 m

- opaska: 0,50 m

- bariera ochronna z pochwytem: 0,30 m

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Remont i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 11.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 03.06.2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:58 Remont i rozbudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Kamieniec w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2015 14:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.06.2015 09:58 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.06.2015 09:58 Dodano załącznik "ZP.271.3.58.2015 Unieważnienie postępowania.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:56 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:55 Dodano załącznik "Opis techniczny. Rysunki.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:55 Dodano załącznik "Projekt budowlany cz1.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:55 Dodano załącznik "Projekt budowlany cz2.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:55 Dodano załącznik "Projekt budowlany cz3.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:55 Dodano załącznik "Projekt budowlany cz4.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:55 Dodano załącznik "Przedmiar robót i STWiORB.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:54 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:54 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:54 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)