59 Remont balustrad kładki dla pieszych nad rzeką Wisłą w ciągu ulicy Krzywaniec w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.59.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Remont balustrad kładki dla pieszych nad rzeką Wisłą w ciągu ulicy Krzywaniec w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na remoncie balustrad kładki dla pieszych nad rzeką Wisłą w ciągu ulicy Krzywaniec w Ustroniu.

Zakres robót obejmuje:

- roboty rozbiórkowe elementów stalowych,

- lokalne naprawy powierzchni betonu,

- powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej typu Spectrasfalt Safegrip,

- wykonanie wypełnień siatkowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji technicznej oraz w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Remont balustrad kładki dla pieszych nad rzeką Wisłą w ciągu ulicy Krzywaniec w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 11.06.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 03.06.2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:59 Remont balustrad kładki dla pieszych nad rzeką Wisłą w ciągu ulicy Krzywaniec w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2015 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.06.2015 10:45 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
25.06.2015 10:45 Dodano załącznik "ZP.272.3.59.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
15.06.2015 07:56 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.06.2015 07:56 Dodano załącznik "ZP.271.3.59.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 15:00 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
03.06.2015 15:00 Dodano załącznik "PBW-5 NAPRAWY BETONU.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 15:00 Dodano załącznik "PBW-4 RENOWACJA SŁUPKÓW I POCHWYTU. SPOSÓB MONTAŻU NOWYCH WYPEŁNIEŃ.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 15:00 Dodano załącznik "PBW-3 WYPEŁNIENIA BALUSTRAD WB1 I WB2.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 15:00 Dodano załącznik "PBW-2 ZAKRES ROZBIÓREK.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:59 Dodano załącznik "PBW-1A USYTUOWANIE NA MAPIE EWIDENCYJNEJ.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:59 Dodano załącznik "PBW-1 PLAN SYTUACYJNY.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:59 Dodano załącznik "PBW-0 ORIENTACJA.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:59 Dodano załącznik "01 Opis techniczny.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:58 Dodano załącznik "01 Projekt budowlano-wykonawczy.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:58 Dodano załącznik "02 Specyfikacje techniczne.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:58 Dodano załącznik "05 Przedmiar robót.pdf" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:58 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:57 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
03.06.2015 14:57 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)