Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

­

Wymagane dokumenty:

      Dowody na okoliczność istnienia gospodarstwa rolnego np. akt notarialny potwierdzający istnienie gospodarstwa rolnego - do wglądu, dokument stwierdzający przejęcie gospodartwa rolnego - do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów:

      Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, Rynek 1, parter.

Opłaty:

      Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

      Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

Podstawa prawna:

  1. Art. 3 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy /Dz.U.Nr 54, poz.310/.

Tryb odwoławczy:

 Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistzra Miasta Ustroń.

Uwagi:

      Do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy wlicza się także:

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
  • przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
  • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin.

      Stała pracą nie jest doraźna pomoc w wykonywaniu typowych obowiązków domowych, zwyczajowo wymaganych od dzieci jako członków rodziny rolnika. 

Etapy - czynności procedury:

Etap 1

  • Złożenie w Biurze Podawczym Urząd Miasta Ustroń wniosku o wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym wraz z dokumentem potwierdzającym istnienie gospodarstwa rolnego w dokumentowanym czasie. 

Etap 2

  • W przypadku braku dokumentów uzasadniających wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - spisanie zeznań 2 świadków potwierdzających pracę wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. termin spisania zeznań świadków należy ustalić z inspektorem odpowiedzialnym za wykonanie czynności. 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zaświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.06.2015 12:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.06.2015 12:38 Edycja dokumentu (Justyna Stępień)