P7 02 Dostawa pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr P7.ZP.271.3.02.2015

 

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego 16

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata dla Przedszkola nr 7 w Ustroniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie zostało podzielone na części i obejmuje:

CZĘŚĆ 1: Dostawa pomocy do integracji sensorycznej. Opis zamówienia stanowi załącznik nr 1.

CZĘŚĆ 2: Dostawa pomocy do sali doświadczania świata. Opis zamówienia stanowi załącznik nr 2.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na jedną lub więcej wybranych części, a także na całość zamówienia.

Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi oddzielnie dla każdej części zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Jolanta Heller tel. 33 8543-702,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:Konkurs - Dostawa pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata".

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 20.07.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie danej części  zamówienia

C =      ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty dla danej części zamówienia

 

 

 

Ustroń, dn. 10.07.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:P7 02 Dostawa pomocy do integracji sensorycznej oraz pomocy do sali doświadczania świata
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.07.2015 13:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2015 11:01 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.11.2015 11:01 Zmieniono tytuł załącznika z "P7.ZP.272.3.02.2015.CZ2.pdf" na "P7.ZP.272.3.02.2015.CZ2.pdf UMOWA" (Józef Kuczera)
12.11.2015 11:00 Zmieniono tytuł załącznika z "P7.ZP.272.3.02.2015.CZ1.pdf" na "P7.ZP.272.3.02.2015.CZ1.pdf UMOWA" (Józef Kuczera)
12.11.2015 10:59 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.11.2015 10:59 Dodano załącznik "P7.ZP.272.3.02.2015.CZ1.pdf" (Józef Kuczera)
12.11.2015 10:59 Dodano załącznik "P7.ZP.272.3.02.2015.CZ2.pdf" (Józef Kuczera)
28.07.2015 08:18 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
28.07.2015 08:18 Dodano załącznik "P7.ZP.271.3.02.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:48 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:48 Dodano załącznik "Załącznik nr 1.docx" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:48 Dodano załącznik "Załącznik nr 2.docx" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:48 Dodano załącznik "Formularz cenowy cz 1.docx" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:47 Dodano załącznik "Formularz cenowy cz 2.docx" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:47 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:47 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:47 Dodano załącznik "WZÓR_UMOWY_CZ1.doc" (Józef Kuczera)
10.07.2015 13:46 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)