GU 01 Druk Gazety Ustrońskiej

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Kierownik Jednostki Budżetowej pn.: GAZETA USTROŃSKA ul. Rynek 4, 43 – 450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

DRUK GAZETY USTROŃSKIEJ

Przedmiotem zamówienia jest druk tygodnika „Gazeta Ustrońska” w formacie A4 o objętości 16 stron zszytych (8 stron czarno-białych i 8 stron kolorowych) na papierze offsetowym, gramatura papieru - 90. Ustala się, że wielkość nakładu będzie każdorazowo ustalana na siedem dni przed planowanym drukiem i będzie w przedziale 1000 - 3000 egzemplarzy – średnio 1250 egzemplarzy. Wydrukowaną gazetę Wykonawca dostarcza do siedziby gazety (43-450 Ustroń ul. Rynek 4) na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń (43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 32) w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: „Konkurs – Druk Gazety Ustrońskiej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń (43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 28.09.2015 r. do godz. 10:00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych: Wojsław Suchta, tel. 33 8543-467

W sprawie procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

 

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium ___________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 18.09.2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:GU 01 Druk Gazety Ustrońskiej
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2015 08:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.10.2015 11:37 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.10.2015 11:37 Dodano załącznik "GU.ZP.272.3.01.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
29.09.2015 13:49 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
29.09.2015 13:49 Dodano załącznik "GU.ZP.271.3.01.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
18.09.2015 08:56 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
18.09.2015 08:56 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.DOC" (Józef Kuczera)
18.09.2015 08:56 Dodano załącznik "OFERTA INSTRUKCJI ZAŁ A.DOC" (Józef Kuczera)
18.09.2015 08:56 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)