99 Modernizacja nawierzchni ul. Myśliwskiej w Ustroniu

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.99.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja nawierzchni ul. Myśliwskiej w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na modernizacji nawierzchni ulicy Myśliwskiej w Ustroniu.

Zakres robót obejmuje:

  1. Profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej,
  2. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym,
  3. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych wielootworowych JUNB,
  4. Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej,
  5. Wykonanie poboczy i wjazdów z kamienia łamanego
  6. Wykonanie wodopustu z ceownika stalowego na ławie betonowej

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wniosków o akceptację materiału do zastosowania przy realizacji zamówienia w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wnioski zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs – Modernizacja nawierzchni ul. Myśliwskiej w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 02.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

 

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 24.09.2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:99 Modernizacja nawierzchni ul. Myśliwskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.09.2015 10:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.10.2015 15:28 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.10.2015 15:28 Dodano załącznik "ZP.272.3.99.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
06.10.2015 10:20 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
06.10.2015 10:20 Dodano załącznik "ZP.271.3.99.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:01 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:01 Dodano załącznik "D 00.00.00. Ogólne.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:01 Dodano załącznik "D 04.01.01 Koryto z prof.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:01 Dodano załącznik "D 04.04.04 Podbudowa tłuczniowa.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:00 Dodano załącznik "D 05.03.05. Masa asfaltowa.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:00 Dodano załącznik "D 08.05.01 Ścieki betonowe.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:00 Dodano załącznik "D 10.03.01 Nawierzchnie z płyt.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:00 Dodano załącznik "Opis techniczny robót.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:00 Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:00 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
24.09.2015 11:00 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
24.09.2015 10:59 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)