100 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Cieszyńskiej 5 i 7 w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII”

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.100.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Cieszyńskiej 5 i 7 w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbudowie oświetlenia przy budynkach wielorodzinnych przy ul. V i VII w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje zabudowę dwóch nowych stanowisk świetlnych oraz wymianę dwóch istniejących stanowisk świetlnych wraz z podziemną zasilającą linią kablową zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w projekcie budowlano-wykonawczym, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót elektrycznych oraz w przedmiarze robót, który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak tel. 33 8579-321, Jarosław Pobożny tel. 8579-331

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.100.2015 – Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Cieszyńskiej 5 i 7 w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń
43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4) w terminie do 08.10.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 30.09.2015 r.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:100 Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Cieszyńskiej 5 i 7 w ramach zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia terenu wokół budynków przy ul. Cieszyńskiej V i VII”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.09.2015 11:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.10.2015 08:11 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
23.10.2015 08:11 Dodano załącznik "ZP.272.3.100.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
08.10.2015 12:41 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
08.10.2015 12:41 Dodano załącznik "ZP.271.3.100.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:33 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:29 Dodano załącznik "Informacja BIOZ.pdf" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:29 Dodano załącznik "Projekt budowlano-wykonawczy.pdf" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:29 Dodano załącznik "Projekt zabudowy i zagospodarowania terenu.pdf" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:29 Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:29 Dodano załącznik "STWiORE.doc" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:29 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:28 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
30.09.2015 11:28 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)