115 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej”

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.115.2015

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Akacjowej w Ustroniu. Teren objęty opracowaniem został przedstawiony w załączniku graficznym.
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. Zaktualizowanie map do celów projektowych,
 2. Uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
 3. Opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. Dokonanie uzgodnień z właścicielami działek,
 5. Dokonanie uzgodnień ZUD,
 6. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
 7. Opracowanie dokumentacji geologicznej w niezbędnym zakresie,
 8. Przyjęcie zgłoszenia zamiaru budowy lub otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie,
 9. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
 1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 3. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt - pięć egzemplarzy, dokumentacja geologiczna – cztery egzemplarze, a kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF o wielkości mniejszej niż 5MB).
 1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargu na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 4. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. 32 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera tel. 33 8579-322

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 29.07.2016 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs ZP.271.3.115.2015 – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 biuro nr 4 w terminie do 12.11.2015 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%).

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
 

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia

C =      --------------------------------------------------------------- x 10 pkt

                               Cena ocenianej oferty

 

 

Ustroń, dn. 04.11.2015 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:115 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.11.2015 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
26.11.2015 07:48 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
26.11.2015 07:48 Dodano załącznik "ZP.272.3.115.2015 UMOWA.pdf" (Józef Kuczera)
13.11.2015 10:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
13.11.2015 10:16 Dodano załącznik "ZP.271.3.115.2015 PROTOKÓŁ.pdf" (Józef Kuczera)
04.11.2015 13:07 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
04.11.2015 13:07 Dodano załącznik "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa- obszar.pdf" (Józef Kuczera)
04.11.2015 13:07 Dodano załącznik "INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.docx" (Józef Kuczera)
04.11.2015 13:07 Dodano załącznik "OFERTA - ZAŁĄCZNIK A.docx" (Józef Kuczera)
04.11.2015 13:07 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)