OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o konkursie ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną".

­

Treść ogłoszenia w załączniku

Komentarz

­

BURMISTRZ MIASTA USTROŃ


ogłasza konkurs ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną”.

1.Przedmiotem konkursu ofert:

  jest część gruntu z nieruchomości oznaczonych nr:

  1)  728 o pow. 0,0187 ha położonej przy ul. Wiejskiej, (grunt o pow. 1,30m),

  2)  1118/3 o pow. 0,0838 ha położonej przy ul. Lipowskiej (grunt o pow. 1,30m),

  3)  384/246 o pow. 0,8151ha położonej przy ul. Stellera (grunt o pow. 2,60m),

  4)  524/9 o pow. 0,2583 ha położonej przy ul. Daszyńskiego (grunt o pow. 2,60m2),

  5)  503/2 o pow. 0,0785 ha położonej przy ul. Fabrycznej (grunt o pow. 2,60m²),

  6)  485/16 o pow. 0,0339 ha położonej przy ul. Daszyńskiego (grunt o pow.2,60m2),

  7)  434/3 o pow. 0,5002 ha położonej przy ul. Stawowa (grunt o pow. 2,60m),

  8)  1325/1 o pow. 0,0560 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego (grunt o pow.2,60m2),

  9)  4833/4 o pow. 0,0448 ha położonej przy ul. Partyzantów (grunt o pow. 2,60m),

  10) 2043/76 o pow. 0,0577 ha położonej przy ul. Cisowej ( grunt o pow. 1,30m2),

  11) 2579/23 o pow. 1,0395 ha położonej przy ul. Wczasowej (grunt o pow. 1,30m²),

zgodnie z mapami stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia.

z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym „pojemników na odzież używaną”.

2.Warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Złożenie oferty zawierającej:
 • imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy i jej siedzibę,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną miesięczną stawkę czynszu najmu za m² nie mniejszą niż 7,00zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT (23%),
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu, przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz że nie posiada zaległości z tyt. zobowiązań wobec Miasta Ustroń
 • szczegółowy opis czynności związanych z opróżnianiem pojemników wraz z elementem graficznym (wygląd pojemnika).

3. Ocena ofert:

- Oferty będzie oceniać komisja powołana przez Burmistrza Miasta Ustroń.

- Przy wyborze oferty będzie oceniana wysokość zaproponowanej przez Oferenta

   miesięcznej stawki czynszu.

- W przypadku jeżeli zaproponowana stawka w złożonych ofertach będzie identyczna

  o wyborze decydować będzie wygląd i stan pojemnika.

4.Warunki, które będą zawarte w umowie najmu:

 1. Umowa będzie zawarta na czas określony od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2017r.
 2. Termin wnoszenia opłat: do 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.
 3. Po zakończeniu umowy przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego,               a w szczególności usunięcie usytuowanych na nich pojemników oraz uprzątnięcie terenu wokół pojemników.
 4. Zastrzeżenie na rzecz Wynajmującego prawa wypowiedzenia w przypadku:

- opóźnienia w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności,

- oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem  bez zgody Wynajmującego,

- przeniesienia na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody Wynajmującego,

- niewywiązania się z obowiązków nałożonych w umowie.

 1. Zobowiązanie Najemcy do:

- regularnego opróżniania pojemników (niedopuszczając do ich przepełnienia),

- uprzątnięcia odpadów gromadzonych (podrzucanych) wokół pojemników, zgodnie

   z  obowiązującymi przepisami,

- przyjęcia zgłoszeń w sprawie przepełnienia pojemników i uprzątnięcia w ciągu 24 h

  od zgłoszenia (telefonicznego, faksem, pisemnie za pośrednictwem poczty lub

  pocztą elektroniczną) terenu wokół pojemników, który w razie nie uprzątnięcia

  Miasto zleci Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. w Ustroniu – łącznie

  z zabraniem pojemników i ewentualnych odpadów, oraz obciążenia kosztami

  wykonanych prac Najemcę,

- do odbioru pojemników z Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu oraz

  uregulowania należność na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

  z siedzibą w Ustroniu (43-450) przy ul. Konopnickiej 40 w sytuacji, o której

  mowa wyżej.

5. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem na kopercie:

"Oferta na najem gruntu pod pojemniki na odzież ” - Biuro Podawcze Urzędu Miasta

Ustroń w pok. nr 4. do dnia 20 czerwca 2016r. do godz. 15.30.

 1. Konkurs odbędzie się chociażby wpłynęła tylko jedna oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.
 2. Burmistrz Miasta Ustroń zastrzega prawo swobodnego wyboru ofert, odwołania konkursu bez podania przyczyn.

6.Miejsce i termin konkursu:

 1. część jawna konkursu i otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów w dniu:

22.06.2016r. w pok. nr 38 Urzędu Miasta Ustroń o godz. 11.00,

 1. część niejawna konkursu odbędzie się w dniu 22.06.2016r. o godz. 12.00.
 2. informacja o wynikach konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń (II piętro) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bliższych informacji udziela Wydział Architektury Inwestycji Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, tel.( 033)8579318.

Ustroń, dnia 03.06.2016r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o konkursie ofert w formie pisemnej na najem gruntu o łącznej powierzchni 23,40m² obejmującej 11 nieruchomości stanowiących własność Miasta Ustroń z przeznaczeniem na cele usługowe – usytuowanie na gruncie gminnym 18 „pojemników na odzież używaną".
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2016 14:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.06.2016 08:36 Edycja dokumentu (Ewa Drukała)
15.06.2016 08:33 Edycja dokumentu (Ewa Drukała)
15.06.2016 08:32 Dodano załącznik "Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 czerwca 2016r" (Ewa Drukała)
15.06.2016 08:27 Edycja dokumentu (Ewa Drukała)
15.06.2016 08:23 Edycja dokumentu (Ewa Drukała)
15.06.2016 08:16 Usunięto załącznik Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 czerwca 2016r..pdf (Ewa Drukała)
03.06.2016 14:32 Edycja dokumentu (Ewa Drukała)
03.06.2016 14:31 Dodano załącznik "Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 3 czerwca 2016r..pdf" (Ewa Drukała)
03.06.2016 14:31 Usunięto załącznik Załącznik (Ewa Drukała)
03.06.2016 14:29 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)