OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Lipowski Groń, składającej się z działki oznaczonej nr 491/1 o pow.0,0522 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00051453/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie

­

treść ogłoszenia w załączniku

Komentarz

­

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30.06.2017r.

 

Burmistrz Miasta Ustroń

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Lipowski Groń, składającej się z działki ozn. nr 491/1 o pow.0,0522 ha objętej księgą wieczystą Nr BB1C/00051453/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu: 1 sierpnia 2017r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Ustroń w Biurze Rady Miasta (pok. nr 38, na II piętrze).

 

Cena wywoławcza : 3.710,00 zł

(słownie: trzy tysiące siedemset dziesięć zł i 00/100)

   Wysokość wadium : 371,00 zł

(słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden zł i 00/100)

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ozn. nr 491/1              o powierzchni 0,0522 ha, położona przy ul. Lipowski Groń (obręb Lipowiec) zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00051453/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
 • Uchwałą nr XXVI/309/2017 z dnia 30 marca 2017r. Rada Miasta Ustroń wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.  
 • Opis. Nieruchomość posiada regularny kształt – wąski trapez o wysokości 6,50 – 7,50 metra. Teren jest płaski z lekkim nachyleniem w kierunku południowo – zachodnim i porośnięty trawą. Działka nie jest ogrodzona.
 • Uzbrojenie: nieruchomość nie jest uzbrojona, podobnie jak teren otaczający nie posiada uzbrojenia     w sieci infrastruktury technicznej.
 • Dostęp do drogi - posiada dostęp do drogi gminnej.
 • Sąsiedztwo: pojedyncza zabudowa zagrodowa oraz lasy.
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: działka położona jest w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która pozostawałaby ważna. Zgodnie       z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń działka znajduje się w jednostkach strukturalnych ZL – obszary lasów i zadrzewień poza obszarem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
 • Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j.  Dz. U. z 2016r. poz. 710 ze zm.).
 • Księga wieczysta prowadzona dla tej nieruchomości nie wskazuje żadnych wpisów obciążeniowych, które dotyczyłyby przedmiotowej działki.  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich.
 • Forma przetargu: Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych (sąsiadujących) oznaczonych nr: 483/14, 602/1 i 492/1 (z wyłączeniem działki gminnej nr 491/2) z uwagi na to, że działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania, a wydzielenie działki nastąpiło w celu przyłączenia jej do nieruchomości przyległej.
 • Pisemne uczestnictwo w przetargu należy zgłosić: w terminie do dnia 28 lipca 2017r. do godz. 15.30 na biurze podawczym Urzędu Miasta Ustroń.
 • Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń w dniu 31.07.2017r.

Warunki przetargu:

 • Wniesienie wadium w pieniądzu: w wysokości 371,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden zł       i 00/100) tj.:10% ceny wywoławczej, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28 lipca 2017r. na konto nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 Urzędu Miasta Ustroń w ING Bank Śląski 0/Bielsko- Biała lub w kasie Urzędu Miasta,  tytułem „Wadium – przetarg ograniczony – sprzedaż działki przy ulicy Lipowski Groń”. (Za datę wpłaty wadium przelewem przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu).
 • zgłoszenie pisemnego uczestnictwa w przetargu w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

 • dowód tożsamości, (dowód osobisty lub paszport),
 • osoby fizyczne, pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej: zgodę  współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,
 • podmioty inne niż osoby fizyczne: aktualny dokument w oryginale, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • osoby prowadzące  działalność gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji           o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełnomocnicy osób fizycznych poza przypadkami wyżej określonymi: pełnomocnictwo            w formie aktu notarialnego
 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (np.:40,00zł). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto bankowe nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Osoba ustalona jako nabywca zostanie pisemnie zawiadomiona w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 • Cena osiągnięta w przetargu, (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
 • Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
  w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Architektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń (II piętro, pokój nr 35 – w godz. pracy urzędu) oraz pod nr tel. (33) 8579318.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Lipowski Groń, składającej się z działki oznaczonej nr 491/1 o pow.0,0522 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00051453/0 Sądu Rejonowego w Cieszynie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2017 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.06.2017 14:56 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)