OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Fabrycznej, składającej się z działki oznaczonej nr 590/20 o pow.0,0078 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00047861/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie

­

treść ogłoszenia w załączniku

Komentarz

­

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 22.09.2017r.

 

Burmistrz Miasta Ustroń

ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Fabrycznej, składającej się z działki ozn. nr 590/20 o pow.0,0078 ha objętej księgą wieczystą Nr BB1C/00047861/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Przetarg odbędzie się w dniu: 25 października 2017r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Ustroń  w Biurze Rady Miasta (pok. nr 38, na II piętrze).

 

Cena wywoławcza : 5.640,00 zł

(słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści zł i 00/100)

   Wysokość wadium : 564,00 zł

(słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery zł i 00/100)

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ozn. nr 590/20  o powierzchni 0,0078 ha, położona w ustroniu przy ul. Fabrycznej (obręb Ustroń) zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00047861/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
 • Uchwałą nr XXI/233/2016 z dnia 29 września 2016r. Rada Miasta Ustroń wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu.  
 • Opis: Nieruchomość ma kształt wąskiego trapezu o wysokości 3,60m i nie jest ogrodzona. Z uwagi na małą powierzchnię nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania.
 • Uzbrojenie: teren otaczający posiada uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, gazową i energetyczną.
 • Dostęp do drogi: nie posiada dostępu do drogi publicznej.
 • Sąsiedztwo: działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie mało zurbanizowanym, grupa 4 budynków, powyżej terenu działki na skarpie od strony zachodniej przebiega droga szybkiego ruchu: Katowice – Ustroń.  
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: działka położona jest w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która pozostawałaby ważna. Zgodnie z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń działka znajduje się w jednostkach strukturalnych AG – obszary aktywności gospodarczych.
 • Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy  z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j.  Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 • Obciążenia: w księdze wieczystej widnieje zapis dotyczący ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S. A. pasem o szerokości 1m, w której usytuowany został kabel energetyczny niskiego napięcia wzdłuż południowo zachodniej granicy w/w działki.
 • Forma przetargu: Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych (sąsiadujących) oznaczonych nr: 590/19, 590/18, 492/29 i 5036/3 z uwagi na to, że działka nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania,  jak również nie posiada dostępu do drogi publicznej.
 • Pisemne uczestnictwo w przetargu należy zgłosić: w terminie do dnia 20 października 2017r. do godz. 15.30, na biurze podawczym Urzędu Miasta Ustroń.
 • Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń w dniu 23.10.2017r.

Warunki przetargu:

 • Wniesienie wadium w pieniądzu: w wysokości 564,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt cztery zł i 00/100) tj.:10% ceny wywoławczej, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 20 października 2017r. na konto nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 Urzędu Miasta Ustroń w ING Bank Śląski 0/Bielsko- Biała lub w kasie Urzędu Miasta,  tytułem „Wadium – przetarg ograniczony – sprzedaż działki przy ulicy Fabrycznej”. (Za datę wpłaty wadium przelewem przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu).
 • zgłoszenie pisemnego uczestnictwa w przetargu w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód tożsamości, (dowód osobisty lub paszport),
 • osoby fizyczne, pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej: zgodę  współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,
 • podmioty inne niż osoby fizyczne: aktualny dokument w oryginale, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • osoby prowadzące  działalność gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji                 o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełnomocnicy osób fizycznych poza przypadkami wyżej określonymi: pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.

 

 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (np.:60,00zł). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto bankowe nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Osoba ustalona jako nabywca zostanie pisemnie zawiadomiona w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 • Cena osiągnięta w przetargu, (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
 • Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
  w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Architektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń (II piętro, pokój nr 35 – w godz. pracy urzędu) oraz pod nr tel. (33) 8579318.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Fabrycznej, składającej się z działki oznaczonej nr 590/20 o pow.0,0078 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00047861/2 Sądu Rejonowego w Cieszynie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2017 14:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2017 14:04 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)