Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń

­

Ustroń, dnia 14.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Nazwa zamówienia:

„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń”

Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego

1. Nazwa Zamawiającego: Miasto Ustroń.
2. Adres: ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. Śląskie.
3. NIP 548-240-74-34
4. REGON 072182344
5. Numer telefonu: 33 8579-300, faks 33 8579-330
6. Dokumentacja  została zamieszczona na stronie:  www.ustron.bip.info.pl
7. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 7:30 – 15:30,

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

1.     Postępowanie prowadzone jest w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminujący na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2.     Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 750.000,00 euro.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

1.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych i przesyłek kurierskich oraz ich ewentualnych zwrotów. Szczegółowe rodzaje oraz ilości zostały określone w formularzu cenowym.

2.     Przez przesyłki pocztowe, paczki pocztowe  i przesyłki kurierskie będące przedmiotem umowy rozumie się przesyłki listowe (gabaryt A i B):

a)    zwykłe (ekonomiczne) – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,

b)    zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,

c)     polecone (ekonomiczne) – przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,

d)    polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana, najszybszej kategorii przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,

e)    polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (zpo) – przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

f)      polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (zpo) – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

g)    z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę,

h)    gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:

-        minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm,

-        maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 325mm, wysokości 20mm, szerokości 230mm,

i)      gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:

-        minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 325mm, wysokość 20mm lub szerokość 230mm,

-        maksimum – suma długości, szerokości i wysokości nie może być większa niż 900mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm,

j)      ustala się tolerancję wszystkich wymiarów +/- 2mm,

k)     paczki krajowe i zagraniczne – przesyłki rejestrowane zawierające rzeczy, z uwzględnieniem podziału na przesyłki ekonomiczne i priorytetowe:

-        minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm,

-        maksimum – żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600mm, szerokości 500mm, wysokości 300mm,

l)      przesyłki kurierskie – odbiór i doręczanie przesyłek, o których mowa w niniejszym paragrafie, przez kuriera pod konkretny wskazany adres.

m)   waga przesyłki określana będzie w stanie zamkniętym.

3.     Wykonawca zobowiązany jest do odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego 1 raz dziennie w ustalonych godzinach z Zamawiającym w czasie pracy Urzędu Miasta Ustroń jak również do każdorazowego odbioru przesyłek pilnych oraz kurierskich, po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego.

4.     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług, które wykonuje siłami własnymi lub przy udziale podwykonawców.

5.     Wykonawca, który nie jest operatorem wyznaczonym zobowiązany jest do odbierania z  siedziby Zamawiającego przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego  oraz do sporządzania i dostarczania Zamawiającemu odrębnego zestawienia ilościowo wartościowego nadanych przesyłek, potwierdzonego przez operatora  wyznaczonego. Wykonawca zobowiązany jest do nadania tych przesyłek u operatora  wyznaczonego w dniu odbioru od Zamawiającego.

6.     Z tytułu odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

7.         Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy oraz formularz cenowy.

8.         Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9.         Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się, że w czasie realizacji przedmiotu umowy będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w szczególności dotyczące przyjęcia przesyłek, poprzez sortowanie, przemieszczanie, aż do doręczenia, wydania lub zwrotu przesyłek (tj. doręczyciele - listonosze, osoby odbierające korespondencję/przesyłki, wydające korespondencję/przesyłki), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

10.      Kod przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV (nomenklatura): 64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r.

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu

1.     Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:

1)    wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2)    nie zalegać z opłaceniem podatków,

3)    nie zalegać z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

4)    posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

      Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017, poz. 148)

5)    posiadania doświadczenia niezbędnego do prawidłowego wykonania zamówienia:

      Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie, w ramach wykonanych lub wykonywanych usług, co najmniej dwiema usługami o wartości minimum 80.000,00 zł netto każda, obejmujących świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych przez okres ciągły co najmniej 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca wykaże się usługą wykonywaną (w trakcie realizacji), w takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.

2.     Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.     W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa wyżej zostaną spełnione jeżeli:

1)    każdy z Wykonawców występujących wspólnie spełniać będzie warunki z ust. 1 pkt 1)-4);

2)    łącznie będą spełniać warunki z ust. 1 pkt 5).

Rozdział VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu

1.       W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków Wykonawcy powinni  do oferty załączyć:

1)    odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

2)    oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków, niezaleganiu z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne zawarte w Formularzu oferty,

3)    zaświadczenie potwierdzające, iż Wykonawca jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016, poz. 1113 z późn. zm.),

4)    wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

2.     Dokumenty wymienione powyżej powinny zostać złożone w formie:

1)    wykaz wymieniony  w ust. 1 pkt 4 składane są w oryginale;

2)    dokumenty, inne niż wykazy, o których mowa powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Kserokopie dokumentów winny posiadać klauzulę: Za zgodność z oryginałem. Dokumenty winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania  lub osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

3)    wszelkie pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii;

4)    wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w tekście wykazów lub dokumentów powinny być zapisane czytelnie i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania lub osobę/osoby posiadające stosowne upoważnienie.

3.       Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4.       Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w sytuacji, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.       Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków określonych w Rozdz. V ust. 1 Ogłoszenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (w tym np. pełnomocnictw) lub oświadczenia/dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia postępowanie zostałoby zamknięte.

6.       Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) składają:

1)    dokumenty określone w ust. 1 pkt 1) i 3) od każdego z tych wykonawców,

2)    dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 4) wykonawcy składają wspólnie lub powinien je złożyć dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę,

3)    oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 2) zawarte w Formularzu oferty składa każdy z tych wykonawców lub w imieniu wszystkich wykonawców osoba upoważniona do złożenia takiego oświadczenia,

4)    pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski, wezwania, wyjaśnienia, informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, pełnomocnictwa, umowy, dokumentów wymienionych w rozdz. VI Ogłoszenia oraz ich uzupełnienie. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2.       Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres:

Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1

faksem nr 33 8579-330

albo pocztą elektroniczną na adres: zamowieniapubliczne@ustron.pl

3.       Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) Renata Kamińska – w sprawach dot. przedmiotu zamówienia,

2) Józef Kuczera – w sprawach dot. procedury postępowania.

4.       Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zamieści wyjaśnienia wraz z treścią pytań, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej na której zostało zamieszczone Ogłoszenie

5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo pozostawienia bez odpowiedzi zapytań nieistotnych, w tym zgłoszonych na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

6.       W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia, w tym terminu składania ofert. Dokonana zmiana będzie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało Ogłoszenie i będzie stanowić jego integralną część.

 

Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział IX. Termin związania ofertą

1.     Wykonawca, składający ofertę będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2.     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty

1.     Ofertę należy złożyć na lub wg formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia

2.     Wykonawca jest odpowiedzialny za złożenie prawidłowej i kompletnej oferty zgodnej z treścią niniejszego Ogłoszenia. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać wymogom Ogłoszenia nie zostanie dopuszczona do oceny w kryteriach, z zastrzeżeniem Rozdz. VI ust. 5 i Rozdz. XIII ust. 8 Ogłoszenia.

3.     Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być napisana w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie, komputerze, długopisem lub atramentem) oraz być podpisana przez wykonawcę (osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty) lub osobę/osoby posiadające stosowne pełnomocnictwo.

4.     Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być tak podpisana, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

5.     Oferta powinna zawierać:

1)    wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia,

2)    wypełniony formularz cenowy z ceną ofertową, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,

3)    dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) - 4) Ogłoszenia,

4)    pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający dopuszcza w miejsce odrębnego pełnomocnictwa złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy kserokopii umowy spółki cywilnej, jeżeli pełnomocnictwo do reprezentowania spółki cywilnej wynika z tej umowy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.

4.     Zaleca się, aby:

1)    wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane kolejnymi numerami i zaparafowane w sposób określony powyżej,

2)    całość oferty wraz z załącznikami złożona była w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie.

5.       Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w tekście oferty (w tym w załącznikach do oferty) powinny być zapisane czytelnie i parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.

6.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.       Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” oraz być podpisane zgodnie z wymogiem wskazanym w ust. 3. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

8.       Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.     Wykonawca umieszcza ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres: URZĄD MIASTA USTROŃ,43-450 Ustroń, ul. Rynek 1. Opakowanie oferty należy oznaczyć:

  1. nazwą (firmą), albo imieniem i nazwiskiem, siedzibą albo miejscem zamieszkania i dokładnym adresem wykonawcy,
  2. nazwą zadania,
  3. napisem: „OFERTA Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń – nie otwierać przed 22.11.2017 godz. 10:30 .” (Wykonawca wpisuje datę i godzinę terminu otwarcia ofert).

2.     W celu zabezpieczenia oferty przed przypadkowym otworzeniem, zaleca się umieścić ją w dwóch zamkniętych opakowaniach i każde z nich oznaczyć zgodnie z ust. 1.

3.     Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, pok. Nr 2, nie później niż do dnia 22.11.2017 r. do godz. 10:00.

4.     Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  W związku z tym oferty nadesłane pocztą lub pocztą kurierską będą zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem ich dostarczenia pod adres określony w ust. 1 w ww. terminie.

5.     Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które złożono po ww. terminie.

6.     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, sala sesyjna nr 1. Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.     Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty za cenę ofertową uważać się będzie cenę ofertową brutto wynikającą z wypełnionego w ofercie Formularza Cenowego  tj. wiersz: Razem wartość brutto z kol. 8 za wszystkie pozycje = cena ofertowa.

2.     Cena ofertowa brutto podana w ofercie przez Wykonawcę powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat występujących po stronie Wykonawcy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu złożenia oferty.

3.     Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w formularzu cenowym załączonym do oferty.

4.     Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych we wzorze umowy. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe winny również uwzględniać koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

5.     Podstawą rozliczenia będzie rzeczywista ilość przesyłek zrealizowanych na potrzeby Zamawiającego. Ilości wskazane w formularzu cenowym są ilościami szacunkowymi i będą służyć wyłącznie do wyliczenia ceny ofertowej.

6.     Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także zalecane jest sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny z należytą starannością.

7.     Podstawą dla Wykonawcy powinna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, posiadaną wiedzę merytoryczną oraz opis przedmiotu zamówienia.

8.     Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany na podstawie wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

9.     Ceny przedstawione przez Wykonawcę w ofercie powinny zostać określone z dokładnością nie większą niż do drugiego miejsca po przecinku.

10. Nie stanowi omyłki rachunkowej, ani też błędu w obliczeniu ceny, niezgodność w obliczeniach wynikająca z niewłaściwego zaokrąglenia liczb, jeżeli w toku obliczeń konsekwentnie stosowano jednakową regułę (w górę lub w dół).

11. Wszelkie rozliczenia zamawiającego z wykonawcą będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.

12. Pozostałe warunki płatności i formę zapłaty określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

13. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

14. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia.

Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1)       Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium: Cena (C) – 100 % obliczona zgodnie ze wzorem:

C = [Cnajniższa / Cbadana] x 100

C - liczba punktów uzyskana w ocenie
C najniższa  - cena najniższa spośród wszystkich ofert
C badana - cena oferty badanej

Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

2)       Punktacja przyznawana ofertom w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

3)       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

4)       Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert zostały złożone o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

5)       Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

6)       Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a wykonawcą dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem ust. 8.

7)       Zamawiający poprawia w ofercie:

a)       oczywiste omyłki pisarskie;

b)       oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek w oparciu o reguły matematyczne;

c)       Zamawiający niezwłocznie zwraca się do wykonawcy o wyrażenie zgody na dokonanie poprawy.

d)       Sytuacje opisane powyżej nie stanowią nowej oferty w rozumieniu art. 68 k.c. Zamawiający każdorazowo wystąpi do Wykonawcy o potwierdzenie dokonanej poprawy omyłki. Potwierdzenie winno być wyrażone w dowolnej formie, przez Wykonawcę/osobę umocowaną do reprezentacji Wykonawcy.

8)    Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty, o wyborze oferty, podając dane Wykonawcy, którego ofertę wybrano, dane pozostałych uczestników postępowania oraz wartości zaoferowane przez Wykonawców w kryteriach oceny ofert i otrzymaną punktację.

9)    Na każdym etapie postępowania Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru ofert, jak również unieważnienia postępowania po dokonanym wyborze, w tym bez podawania przyczyny.

10) Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru lub jego unieważnieniu.

11) Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający zamieści  na stronie internetowej, na której zamieszczone zostało Ogłoszenie.

Rozdział XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.     W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

2.     Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

3.     Wykonawca, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia pełnomocnictwa lub dokumentu dotyczącego umocowania do podpisania umowy, chyba że dokument ten został przedłożony w trakcie postępowania.

Rozdział XV. Postanowienia końcowe i pouczenia

1.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych Ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy ustawy – Kodeks cywilny.

2.     Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowią:

1)    Załącznik Nr 1 - wzór umowy,

2)    Załącznik Nr 2 - formularz oferty,

3)    Załącznik nr 3 - formularz cenowy,

4)    Załącznik nr 4 - wykaz usług.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.11.2017 14:09

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.12.2017 09:30 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
19.12.2017 09:30 Dodano załącznik "UMOWA na świadczenie usług pocztowych.pdf" (Józef Kuczera)
27.11.2017 10:23 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
27.11.2017 10:23 Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf" (Józef Kuczera)
27.11.2017 10:23 Dodano załącznik "Informacja o wyniku postępowania.pdf" (Józef Kuczera)
21.11.2017 14:45 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
21.11.2017 14:45 Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi - zmiana umowy i terminu składania ofert.pdf" (Józef Kuczera)
21.11.2017 08:54 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
21.11.2017 08:54 Dodano załącznik "Aktualny Załącznik nr 1 - Wzór umowy.pdf" (Józef Kuczera)
21.11.2017 08:54 Dodano załącznik "Aktualny Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.pdf" (Józef Kuczera)
21.11.2017 08:53 Dodano załącznik "Pytania i odpowiedzi.pdf" (Józef Kuczera)
14.11.2017 14:10 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.11.2017 14:10 Dodano załącznik "Załącznik nr 4 - Wykaz uslug.pdf" (Józef Kuczera)
14.11.2017 14:10 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.ods" (Józef Kuczera)
14.11.2017 14:10 Dodano załącznik "Załącznik nr 3 - Formularz cenowy.pdf" (Józef Kuczera)
14.11.2017 14:10 Dodano załącznik "Załącznik nr 2 - Formularz_oferty.pdf" (Józef Kuczera)
14.11.2017 14:09 Dodano załącznik "Załącznik nr 1 - Wzór umowy.pdf" (Józef Kuczera)
14.11.2017 14:09 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)