Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.90.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. zaktualizowanie map do celów projektowych,
 2. uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
 3. uzyskanie decyzji o lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego,
 4. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej,
 5. dokonanie uzgodnień z właścicielami działek,
 6. dokonanie uzgodnień ZUD,
 7. opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeśli będzie wymagana) wraz z decyzjami zatwierdzającymi,
 8. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,
 9. opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
 10. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

11)   nadzór autorski nad realizacją zadania.

 1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja geologiczno-inżynierska – po sześć egzemplarzy, a kosztorys, przedmiar i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz DWG o wielkości mniejszej niż 5MB).
 3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (t.j.Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 6. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiar robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.
 7. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym w tym ilość, wielkość i wyposażenie lokali, ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
 8. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca - jednostka projektowa zobowiązuje się w szczególności do:

1)      stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z kompleksowym opracowaniem projektowym,

2)      wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz ewentualnego uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej,

3)      uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych,

4)      czuwania, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,

5)      udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego (w przypadku takiej konieczności),

6)      w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielenia zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowania parametry tych materiałów i urządzeń,

7)      oceny wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

8)      udziału w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych obiektu,

9)      udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych, wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowych w czasie wykonywania robót budowlanych potwierdzających zgodę wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:

a)      zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

b)      rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują.

 

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.90.2017 – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23.11.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt

 

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Ustroń, dn. 15.11.2017 r

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Akacjowej – etap III w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.11.2017 11:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.12.2017 12:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
20.12.2017 12:16 Dodano załącznik "ZP.272.3.90.2017_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
27.11.2017 08:02 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
27.11.2017 08:02 Dodano załącznik "ZP.271.3.90.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf" (Józef Kuczera)
15.11.2017 11:53 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
15.11.2017 11:53 Dodano załącznik "Warunki techniczne.pdf" (Józef Kuczera)
15.11.2017 11:53 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)