x 
Drukuj
Józef Kuczera 29.03.2018 08:17

Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 /B.O./

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP3.ZP.271.3.02.2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Polańska 25

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 /B.O./

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 /B.O./”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Zamawiający wymaga, aby całe zamawiane wyposażenie kuchni (wszystkie elementy) były fabrycznie nowe, nieużywane przed dniem dostawy. Przedmiot umowy należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu przy ul. Polańskiej 25 w miejsce wskazane przez Dyrekcję placówki.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Jolanta Kocyan

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs SP3.ZP.271.3.02.2018 – Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 /B.O./

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 29.03.2018 r.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawowej Nr 3 /B.O./
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2018 08:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.04.2018 11:34 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
24.04.2018 11:34 Dodano załącznik "SP3.ZP.272.3.02.2018_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
16.04.2018 13:18 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
16.04.2018 13:17 Dodano załącznik "SP3.ZP.271.3.02.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf" (Józef Kuczera)
04.04.2018 13:05 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
04.04.2018 13:04 Dodano załącznik "SP3.ZP.271.3.02.2018_Pytania i odpowiedzi.pdf" (Józef Kuczera)
29.03.2018 08:18 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
29.03.2018 08:18 Dodano załącznik "SP3.ZP.271.3.02.2018_Załącznik nr 1.pdf" (Józef Kuczera)
29.03.2018 08:17 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)