OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Pięknej, składającej się z działki oznaczonej nr 1093/60 o pow.0,0338 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00059271/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie

­

treść ogłoszenia w załączniku

Komentarz

­

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20.04.2018r.

 

Burmistrz Miasta Ustroń

ogłasza I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Pięknej, składającej się z działki ozn. nr 1093/60 o pow. 0,0338 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1C/00059271/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.

 

Przetarg odbędzie się w dniu: 23 maja 2018r. o godz. 1200 w Urzędzie Miasta Ustroń w Biurze Rady Miasta (pok. nr 38, na II piętrze).

 

Cena wywoławcza : 27.150,00 zł

(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt zł i 00/100)

   Wysokość wadium : 2.715,00 zł

(słownie: dwa tysiące siedemset piętnaście zł i 00/100)

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana składająca się z działki ozn. nr 1093/60 o powierzchni 0,0338 ha, położona w Ustroniu przy ul. Pięknej (obręb Ustroń) zapisana w księdze wieczystej nr BB1C/00059271/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie.
 • Uchwałą nr XXVI/308/2017 z dnia 30 marca 2017r. Rada Miasta Ustroń wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu. 
 • Opis: działka jest niezabudowana, nieogrodzona o kształcie litery „L” i płaskim ukształtowaniu terenu.
 • Uzbrojenie: nie jest uzbrojona, jednak otaczający działkę teren posiada pełne uzbrojenie.              W północnej część działki przebiega kabel energetyczny.
 • Dostęp do drogi: nie posiada dostępu do drogi publicznej.
 • Sąsiedztwo: działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie osiedla Manhatan i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Od północy graniczy z zabudowaną działką budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej oraz z działką zabudowaną budynkiem garażu również w zabudowie szeregowej. Od zachodu sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Natomiast od południowej i wschodniej strony graniczy z działkami niezabudowanymi zadrzewionymi.
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: działka położona jest w obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń. Dla działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która pozostawałaby ważna. Zgodnie z zapisem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń działka znajduje się w jednostkach strukturalnych MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o niskiej intensywności 
 • Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j.  Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.).
 • Obciążenia: brak obciążeń.
 • Forma przetargu: Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych (sąsiadujących) oznaczonych nr: 1093/28 i 1093/41, 1093/58 oraz 1094/20 z uwagi na to, że działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, a także nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania. Działka może być wykorzystana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej (sąsiadującej). 
 • Pisemne uczestnictwo w przetargu należy zgłosić: w terminie:

do dnia 18 maja 2018r. do godz. 15.30, na biurze podawczym Urzędu Miasta Ustroń.

 • Wykaz osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ustroń w dniu 21 maja 2018r.
 • Warunki przetargu:
 1. Wniesienie wadium w pieniądzu: w wysokości 2.715,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset piętnaście zł i 00/100) tj.:10% ceny wywoławczej, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18 maja 2018r. na konto nr 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 Urzędu Miasta Ustroń w ING Bank Śląski 0/Bielsko- Biała lub w kasie Urzędu Miasta,  tytułem „Wadium – I przetarg ograniczony – sprzedaż działki przy ulicy Pięknej”. (Za datę wpłaty wadium przelewem przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu).

 1. zgłoszenie pisemnego uczestnictwa w przetargu w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód tożsamości, (dowód osobisty lub paszport),
 • osoby fizyczne, pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej: zgodę  współmałżonka na przystąpienie do przetargu, jeżeli w przetargu uczestniczy jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,
 • podmioty inne niż osoby fizyczne: aktualny dokument w oryginale, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 • osoby prowadzące  działalność gospodarczą: wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji           o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełnomocnicy osób fizycznych poza przypadkami wyżej określonymi: pełnomocnictwo            w formie aktu notarialnego.
 • Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (np.:280,00zł). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • W przypadku uchylenia się przez osobę, która wygra przetarg od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się przelewem na wskazane konto bankowe nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Osoba ustalona jako nabywca zostanie pisemnie zawiadomiona w terminie 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 • Cena osiągnięta w przetargu, (pomniejszona o wpłacone wadium) podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 • Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi jej nabywca.
 • Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
  w zawiadomieniu, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.
 • Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
 • Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Architektury Inwestycji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń (II piętro, pokój nr 35 – w godz. pracy urzędu) oraz pod nr tel. (33) 8579318.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustroniu przy ulicy Pięknej, składającej się z działki oznaczonej nr 1093/60 o pow.0,0338 ha objętej księgą wieczystą nr BB1C/00059271/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Ewa Drukała
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.04.2018 15:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.04.2018 15:52 Utworzenie dokumentu. (Ewa Drukała)