Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2018 – 2019

­
08/08/2018    S151    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ustroń: Usługi odśnieżania

2018/S 151-348065

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miasto Ustroń
Rynek 1
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
43-450 Ustroń
Polska
Tel.: +48 338579300
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Faks: +48 338579330

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ustron.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2018–2019
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto Ustroń

Kod NUTS PL225

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2018-2019.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2018-2019.
Niniejsze zamówienie składa się z następujących 3 części zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie przez jednego Wykonawcę ofert częściowych na dowolną ilość części – spośród 3 części. Zamawiający nie stosuje zastrzeżeń i ograniczeń co do możliwości składania przez jednego Wykonawcę ofert częściowych oraz możliwości udzielenia jednemu Wykonawcy określonej liczby części zamówienia w trybie określonym w art. 36aa ustawy Pzp.
Zamówienia zostało podzielone na części (sektory) i obejmuje:
1) Część (sektor) I – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 80 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 30 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 30 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh,
— odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

— odśnieżanie ręczne: 100 rh
Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 1 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1A do SIWZ.
Uwaga !!!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 1 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 600 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 400 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150kg: 100 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 1 000 rh
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
2) Część (sektor) II – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec w następujących ilościach:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 50 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

— odśnieżanie ręczne: 200 rh
Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 2 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1B do SIWZ.
Uwaga !!!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1 500 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 700 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 2 000 rh
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
3) Część (sektor) III – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka w następujących ilościach:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 20 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 40 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 20 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

— odśnieżanie ręczne: 100 rh
Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 3 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1C do SIWZ.
Uwaga !!!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 3 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1 000 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 50 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 600 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 1 500 rh
Zamawiający dla wszystkich dróg na terenie miasta Ustroń ustala trzy kolejności zimowego utrzymania dróg:
I kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do jednej godziny od chwili wystąpienia opadów.
II kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy rozpocząć do dwóch godzin od chwili wystąpienia opadów.
III kolejność zimowego utrzymania dróg - zgarnianie śniegu i posypywanie materiałami uszarstniającymi należy prowadzić bezpośrednio po zakończeniu prac na drogach I i II kolejności nie później niż do trzech godzin od chwili wystąpienia opadów.
Zamówienie obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, chodnikach, placach, kładkach, przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń oraz innych terenach wskazanych przez Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje również ustawianie przed rozpoczęciem akcji zimowej i rozbieranie po zakończeniu akcji zimowej płotków przeciwśniegowych z materiałów wykonawcy, wzdłuż dróg miejskich i powiatowych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Koszty ustawiania i rozbierania płotków przeciwśniegowych należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi.
Dyżury pełnione będą całodobowo w czasie od dnia zawarcia umowy do 30.4.2019 r. Koszty dyżurów należy uwzględnić przy kalkulowaniu cen jednostkowych pracy sprzętu i ludzi.
Materiały do usuwania śliskości.
Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości śnieżnej na drogach jest piasek, sól drogowa, solanka oraz kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm. Jedynym materiałem do posypywania chodników i traktów pieszych jest mieszanka piaskowo-solna albo sam piasek. Ulice w terenie płaskim będą utrzymywane na biało, za wyjątkiem skrzyżowań, wzniesień i łuków.
Wszystkie materiały przewidziane do usuwania śliskości na drogach i chodnikach Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonywania zamówienia.
Wymagania dotyczące materiałów do usuwania śliskości:
— Solanka drogowa o stężeniu 22 % - 25 % - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania solankę na drogach publicznych,
— Piasek płukany o uziarnieniu do 2 mm wg normy PN-B-11113:1996,
— Sól kamienna drogowa gatunek „DR” niezbrylająca zgodna z normą PN-86/C-84081/02 - przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu atest dopuszczający do stosowania sól na drogach publicznych,
— Kruszywo naturalne lub kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm wg normy PN-B-11111:1996 lub PN-B-1112:1996.
Każdy Wykonawca, który będzie odpowiedzialny za zimowe utrzymanie danego sektora miasta zobowiązany jest zarówno do odśnieżania jak i zwalczania śliskości nawet w przypadku, gdy celem dojazdu do „swojego” sektora lub powrotu do swojej bazy przemieszcza się po innym sektorze (np. w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał bazę w sektorze trzecim, a odpowiedzialny będzie za utrzymanie sektora pierwszego, przemieszczanie się sprzętu do sektora pierwszego musi się odbywać z opuszczonymi pługami i uruchomionymi posyparkami).
Ulice, które będą granicami sektorów I i II (Fabryczna, Kuźnicza, Źródlana) odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory I i II, zaś ulice Skalica i część ul. 3 Maja odśnieżane będą przez obu Wykonawców utrzymujących sektory II i III.
Do 15.10.2018 roku każdy z Wykonawców, którzy będą realizować przedmiot zamówienia w danym sektorze zgłosi Zamawiającemu gotowość do realizacji usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami uszarstniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia i prowadzenia akcji zimowej.
Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty uwzględniając w szczególności górski charakter terenu, na którym są zlokalizowane są drogi przewidziane do zimowego utrzymania.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający informuje, iż:
1) przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 1 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 600 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 400 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 1 000 rh
2) przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1 500 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 700 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 2 000 rh
3) Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 3 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1 000 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 50 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 600 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 1 500 rh
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.10.2018. Zakończenie 30.4.2019

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w Ustroniu na terenie dzielnic Nierodzim, Lipowiec i Hermanice
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2018-2019 w części (sektorze) I – tj. na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000

3)Wielkość lub zakres
Część (sektor) I – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Nierodzim, Lipowiec i Hermanice w następujących ilościach:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 80 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 30 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 30 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh,
— odwóz śniegu na 1km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

— odśnieżanie ręczne: 100 rh
Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 1 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1A do SIWZ.
Uwaga !!!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji części 1 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 1 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 1 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 600 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 400 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 1 000 rh
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.10.2018. Zakończenie 30.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w Ustroniu na terenie dzielnic Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2018-2019 w części (sektorze) II – tj. na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000

3)Wielkość lub zakres
Część (sektor) II – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Centrum, Zawodzie oraz Poniwiec w następujących ilościach:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 50 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 50 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

— odśnieżanie ręczne: 200 rh
Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 2 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1B do SIWZ.
Uwaga !!!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 2 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 2 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 2 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1 500 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 700 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 500 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 2 000 rh
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.10.2018. Zakończenie 30.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w Ustroniu na terenie dzielnic Jaszowiec, Polana i Dobka
1)Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości dróg i chodników na terenie Miasta Ustroń w sezonie zimowym 2018-2019 w części (sektorze) III – tj. na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90620000

3)Wielkość lub zakres
Część (sektor) III – odśnieżanie i zwalczanie śliskości poprzez stosowanie materiałów uszarstniających dla dróg i chodników oraz innych terenów wskazanych przez Zamawiającego na terenie następujących dzielnic Miasta Ustroń: Jaszowiec, Polana i Dobka w następujących ilościach:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 100 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 20 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 1 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: 40 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: 20 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 1 mh
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 10 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 1 mh,

— odśnieżanie ręczne: 100 rh
Szczegółowy wykaz ulic (z kolejnością odśnieżania), chodników, przejść dla pieszych i innych terenów oraz wykaz sprzętu i materiałów niezbędnych do zimowego utrzymania sektora nr 3 Miasta Ustroń zawiera załącznik 1C do SIWZ.
Uwaga !!!
Zamawiający informuje, iż przy realizacji części nr 3 przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane powyżej ilości są wielkościami minimalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla części nr 3 będzie większy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia części nr 3 przedmiotu zamówienia do maksymalnych wartości określonych poniżej, tj.:
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 1 000 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub innym równoważnym o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: 50 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg pojazdem typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4000 litrów: 600 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników pojazdem, o wadze do 1500 kg z pługiem i posyparką: 250 mh,
— odśnieżanie i zwalczanie śliskości chodników ręcznym pługiem wirnikowym o wadze do 150 kg: 100 mh,
— odwóz śniegu na 1 km samochodem ciężarowym samowyładowczym lub ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: 500 km,

— załadunek śniegu koparko-ładowarką lub ładowarką do o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: 100 mh,

— odśnieżanie ręczne: 1 500 rh
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i wzorze umowy.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 15.10.2018. Zakończenie 30.4.2019
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wymagania dotyczące wadium
1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) – na część nr 1 zamówienia,
b) 1 400,00 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) – na część nr 2 zamówienia,
c) 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) – na część nr 3 zamówienia, 
w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko-Biała – z dopiskiem: Wadium – Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2018–2019 – część nr 1 lub nr 2 lub nr 3.
1.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy Pzp.
Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
1.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie Urzędu Miasta Ustroń. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonego dokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej specyfikacji.
1.5. Zwrot wadium - zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
1.6. Zatrzymanie wadium - zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp.
1.7 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
1.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone [art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”]
1.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
2.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
2.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż w dniu podpisania umowy na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Zabezpieczenie umowy – Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2018–2019 [część nr 1 lub część nr 2 lub część nr 3].
2.5. Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.
2.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
2.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2.8. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie powykonawczo w oparciu o faktycznie wykonane ilości jednostek rozliczeniowych: motogodzina, roboczogodzina, kilometr.
2. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za usługi objęte przedmiotem zamówienia na podstawie złożonej oferty, przyjmuje się w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
3. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż wynika z gwarantowanego ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia. Cena jaką zapłaci Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac w ramach realizowanego zamówienia.
4. W przypadku gdy zakres prac będzie większy niż określono w formularzu cenowym – Zamawiającemu przysługuje prawo opcji opisanej w części I SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, czyli prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej jego wartości.
5. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
2) zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4) prawo opcji może dotyczyć poszczególnych rodzajów usług wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1-7 (każdej pozycji z osobna).
5) wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i umowy.
6. Jednostki, w których zainstalowane zostaną nadajniki GPS będą rozliczane zgodnie ze wskazaniami nadajnika. W przypadku wystąpienia awarii nadajnika wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego (pisemnie, faxem lub telefonicznie) w przeciwnym razie rozliczenie pracy sprzętu zostanie przeprowadzone zgodnie ze wskazaniami nadajnika GPS.
7. Rozliczenie pozostałych jednostek (bez nadajników GPS) oraz roboczogodzin i kilometrów odbywać się będzie na podstawie wykazu prac jednostek przedstawianych przez Wykonawcę.
8. Rozliczenia, o których mowa w pkt. 6 i 7 przedstawia Wykonawca w formie wykazu Zamawiającemu codziennie do godziny 9:00 rano za dzień poprzedni (z zastrzeżeniem iż wykaz za piątki i soboty przedstawia w poniedziałek). W przypadku rozliczeń, o których mowa w pkt 6 Wykonawca dołącza wydruk z przebiegu tras nadajnika GPS.
9. Strony postanawiają, że rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało za okres rozliczeniowy obejmujący tydzień tj. dni od poniedziałku do niedzieli. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego i zatwierdzeniu rozliczenia, o którym mowa w pkt 10 z zastrzeżeniem iż Wykonawca wystawi odrębne faktury za wykonanie przedmiotu umowy na drogach powiatowych i miejskich.
10. Za każdy okres rozliczeniowy Wykonawca najpóźniej do środy następnego tygodnia doręczy Zamawiającemu tygodniowe rozliczenie godzinowe prowadzonej akcji zimowej, które po weryfikacji przez Zamawiającego będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury.
11. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie od 21 do 30 dni (termin określony przez Wykonawcę w formularzu oferty) licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.
12. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w części VI SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części VII i VIII SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika doreprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy wsprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnieubiegającego się o zamówienie.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. dla części nr 1 zamówienia:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zimowe utrzymanie dróg), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 35 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 20 000,00 PLN
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
Ad.a) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Ad.b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. dla części nr 2 zamówienia:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zimowe utrzymanie dróg), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 20 000,00 PLN
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
Ad.a) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Ad.b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
3. dla części nr 3 zamówienia:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (zimowe utrzymanie dróg), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 45 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 20 000,00 PLN
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
Ad.a) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Ad.b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. dla części nr 1 zamówienia:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1.1. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia: następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz pracownikami:
— Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 3 sztuki,
— Pojazd typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co najmniej 4 000 litrów: minimum 1 sztuka,
— Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,
— Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka,
— Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,

— Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: minimum 1 sztuka,

— Płotki przeciwśniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 2 000 mb drogi,
— Pracownicy fizyczni przewidziani do odśnieżania ręcznego: minimum 3 osoby,
— Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania – 1 osoba.
1.2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 PLN brutto za pojedynczy sezon zimowego utrzymania dróg i chodników, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonane należycie.
Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
— wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
— wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana) - według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
2. dla części nr 2 zamówienia:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
2.1. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia: następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz pracownikami:
— Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 5 sztuk,
— Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4 000 litrów: minimum 1 sztuka,
— Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,
— Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150kg: minimum 2 sztuki,
— Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,

— Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: minimum 1 sztuka,

— Płotki przeciwśniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi,
— Pracownicy fizyczni przewidziani do odśnieżania ręcznego: minimum 6 osób,
— Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania – 1 osoba
2.2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto za pojedynczy sezon zimowego utrzymania dróg i chodników, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonane należycie.
Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
— wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
— wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana) - według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
3. dla części nr 3 zamówienia:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
3.1. dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia: następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu oraz pracownikami:
— Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 160 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 2 sztuki,
— Pojazd z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką: minimum 1 sztuka,
— Pojazd z pługiem wirnikowym np. UNIMOG lub inny równoważny o podobnych parametrach (wyrzut śniegu z wirnika na odległość, co najmniej 20 metrów: minimum 1 sztuka,
— Pojazd typu polewaczka do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności co najmniej 4 000 litrów: minimum 1 sztuka,
— Pojazd do odśnieżania chodników, o wadze do 1 500 kg z pługiem i posyparką: minimum 1 sztuka,
— Ręczny pług wirnikowy do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: minimum 1 sztuka,
— Samochód ciężarowy samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności co najmniej 10 ton: minimum 1 sztuka,

— Koparko-ładowarka lub ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8 m3: minimum 1 sztuka,

— Płotki przeciwśniegowe w ilości wystarczającej na zabezpieczenie ok. 500 mb drogi,
— Pracownicy fizyczni przewidziani do odśnieżania ręcznego: minimum 3 osoby,
— Osoba przyjmująca na siebie obowiązki koordynatora zadania – 1 osoba.
3.2. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto za pojedynczy sezon zimowego utrzymania dróg i chodników, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonane należycie.
Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:
— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ,
— wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ,
— wykaz wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej na zimowym utrzymaniu chodników i dróg publicznych (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana) - według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.1.42.2018
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.9.2018 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 17.9.2018 - 10:20

Miejscowość:

Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1, pokój nr 1 (sala sesyjna).

 

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Lipiec 2019
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.8.2018

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych na terenie miasta Ustroń w sezonie 2018 – 2019
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.08.2018 09:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2018 15:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
16.11.2018 15:16 Dodano załącznik "ZP.272.1.42.2018.CZ3_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
16.11.2018 15:16 Dodano załącznik "ZP.272.1.42.2018.CZ2_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
16.11.2018 15:16 Dodano załącznik "ZP.272.1.42.2018.CZ1_Umowa.pdf" (Józef Kuczera)
09.10.2018 11:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
09.10.2018 11:16 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018_Ogłoszenie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf" (Józef Kuczera)
17.09.2018 13:36 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018_Informacja_w_zakresie_art.86_ust.5_uPzp.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:57 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:57 Dodano załącznik "espd-request.zip" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:41 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:41 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik nr 7C.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:40 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik nr 7B.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:40 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik nr 7A.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:40 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:40 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załączniki nr 3,5,6,8,9 do SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:40 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik nr 2 do SIWZ.doc" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:40 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik_nr_1C_do_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:39 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik_nr_1B_do_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:39 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018 - Załącznik_nr_1A_do_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:39 Dodano załącznik "ZP.271.1.42.2018_SIWZ.pdf" (Józef Kuczera)
08.08.2018 09:39 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)