Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”

­

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.53.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 x 7,3 mm PVC –U kl. S SDR 34 o długości 38,0 m,
 2. zabudowę kanalizacyjnych studni betonowych DN 1000 mm – szt. 4

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.53.2018 – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest                Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1

                                                                                              tel. + 48 33 8579 300, fax + 48 33 8579 330

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. 33 8579 333;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.53.2018 pn. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •                nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustroń, dn. 30.08.2018

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Andrzeja Brody w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.08.2018 11:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.09.2018 12:16 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
07.09.2018 12:16 Dodano załącznik "ZP.271.3.53.2018_Protokół_komisji_konkursowej-unieważnienie.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:54 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:54 Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK NR 1_ZESTAWIENIE KINET I STUDNI.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:54 Dodano załącznik "STWIORB.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:54 Dodano załącznik "RYS 5_PRZECISK.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:54 Dodano załącznik "RYS 4.2_DEMONTAŻ STUDNI DN1000.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:53 Dodano załącznik "RYS 4.1_STUDNIA DN1000 BETONOWA.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:53 Dodano załącznik "RYS 3_PROFIL KANALIZACJA.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:53 Dodano załącznik "RYS 2_PZT_NARADA KOORDYNACYJNA.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:53 Dodano załącznik "RYS 1_PZT.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:53 Dodano załącznik "PRZEDMIAR.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:53 Dodano załącznik "OPIS TECHNICZNY.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:53 Dodano załącznik "EWIDENCJA.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:52 Dodano załącznik "ZAŁĄCZNIK WARNKI TECHNICZNE.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:52 Dodano załącznik "WARNKI TECHNICZNE.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:52 Dodano załącznik "UZGODNIENIE WZC.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:52 Dodano załącznik "MAPA ZASADNICZA.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:52 Dodano załącznik "OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁ. NR 3.3.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:52 Dodano załącznik "OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁ. NR 3.2.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:52 Dodano załącznik "OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁ. NR 3.1.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:51 Dodano załącznik "OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁ. NR 2.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:51 Dodano załącznik "OPINIA GEOTECHNICZNA ZAŁ. NR 1.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:51 Dodano załącznik "OPINIA GEOTECHNICZNA TEKST.pdf" (Józef Kuczera)
30.08.2018 11:51 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)